гр. Варна 9003,
ул."Първи май" № 40, ПК 152
тел. 052 370486
е-поща office@io-bas.bg
www.io-bas.bg

Възложител: Институт по Океанология - БАН Варна
Име: Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за нуждите на ИО-БАН, в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане, подробно описано в Техническата спецификация – неразделна част от обявата за събиране на оферти, предназначено за лаборатория по ГХ-МС и ООВ и лаборатория по ИСП-МС на ИО – БАН, гр. Варна. Предметът на обществената поръчка е компонент от реализацията на проект „Подобрен мониторинг на морските води” (IMAMO), договор Д 34-10/31.03.2015г., по Програма BG 02 ”Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000400012017-03-06 18:29:46обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиАОП - ОБЯВА No72/06.03.2017 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-03-06 18:30:42
000012017000400022017-03-06 18:43:58документация за участие в процедуритеДокументация - I .Обява , II Условия на ОП и указания , III Техническа спецификация2017-03-06 18:44:08
000012017000400032017-03-06 18:46:48документация за участие в процедуритеДокументация - IV Образци на документи, V Договор/Проект2017-03-06 18:46:57
000012017000400042017-03-15 11:26:10ДРУГОСъобщение за удължаване срока за получаване на оферти до 20.03.2017 г. , 17:00 чНа основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти 2017-03-15 11:26:19
000012017000400052017-03-24 13:41:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на ОП2017-03-24 13:42:07
000012017000400062017-04-06 15:07:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на Комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие във възлагане на ОП2017-04-06 15:07:44
000012017000400072017-04-21 16:42:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за ОП заедно с Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;2017-04-21 16:42:25
000012017000400082017-05-16 10:57:54ДРУГОИнформация за приключване на Договор 12/12.04.2017 г.Информация за приключване на Договор 12/12.04.2017 г.2017-05-16 10:58:03