1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани преносими компютри (лаптопи - 5 бр.), проектор и цветен лазерен принтер и успешното им (об. позиция 2)
Описание: „Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго оборудване“, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт — Белене“, референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, по обособени позиции.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 328660.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200012014-12-10 18:07:15ДРУГОИнформация по чл.44 ал.9 от ЗОПИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2014-12-10 18:08:55
000012014000200022015-03-17 17:22:33ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка - об. поз. №1 "Орион Инвайърмент" ООД - автоматична станция за измерване качеството на въздуха.Информация по чл.44 ал.9 от ЗОП2015-03-17 17:54:35
000012014000200032015-03-17 17:55:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 от ЗОП за извършено плащане по договора - Орион Инвайърмент ООД2015-03-17 17:55:40
000012014000200042015-03-17 17:54:17Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанието за приключване на договора по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП2015-03-17 17:54:40
000012014000200052015-03-19 17:47:36Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнението на договора с Орион Инвайърмент ООД за доставка и изграждане на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух.2015-03-19 17:48:18