1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда"
Описание: Избор на регистриран одитор за извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30021.53 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001100012015-01-27 15:17:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №113/27.01.2015г. на Възложителя за откриване на процедурата2015-01-27 15:41:55
000012015001100022015-01-27 15:19:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление по чл.25 ал.2 от ЗОП на Възложителя за обществена поръчка за одит2015-01-27 15:41:55
000012015001100032015-01-27 15:22:15ДРУГОНотификация (квитанция) от електронния регистър на АОП за публикуване на документи по поръчката в Регистъра по обществени поръчки2015-01-27 15:41:55
000012015001100042015-01-27 15:33:20документация за участие в процедуритеДокументацията по чл.28 ал.1 от ЗОП с указания за участие в процедурата, включваща решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, техническата спецификация с приложения, образци за подготовка и представяне на офертата, проект на договор - в архивиран '.RAR' файл.2015-01-27 15:41:56
000012015001100052015-01-27 15:40:22ДРУГОИзпратеното съобщение от електронната поща на Възложителя съгласно чл.27 ал.2 от ЗОП, в съответствие с изисквания на §1, т. 28А от ДР на ЗОП.Съобщение до средствата за масово осведомяване.2015-01-27 15:41:56
000012015001100062015-02-17 16:30:18разясненията по документациите за участиеОтговор 1 от 17.01.2015г. на получено искане за разяснение съгласно чл.29 ал.2 от ЗОП.2015-02-17 16:31:00
000012015001100072015-03-17 09:37:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 по чл.68 ал.7 и ал.8 от ЗОП от 16.03.2015г. (с приложения) на комисията за провеждане на процедурата.2015-03-17 10:48:10
000012015001100082015-05-13 15:49:32ДРУГОПисмени указания на Възложителя по чл.36а от ЗОП от 08.05.2015г., във връзка с осъществен контрол по чл.36а ал.1 от ЗОП на работата на назначената с негова Заповед№165/25.02.2015г. Комисия по чл.34 ал.1 ЗОП , за проверка съдържанието на съставен от Комисията Протокол№1/16.03.2015г., по процедурата Писмени указания на Възложителя по чл.36а от ЗОП2015-05-13 16:12:22
000012015001100092015-05-13 16:11:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДопълнителен Протокол № 1.1/12.052015г. от работата на Комисията за отваряне и разглеждане на получените оферти в обявената от Община Белене процедура2015-05-13 16:12:24
000012015001100102015-05-21 17:05:34ДРУГОСъобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОПСъобщение за отваряне на ценови оферти2015-05-21 17:07:43
000012015001100112015-06-12 15:17:16решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение №634/11.06.2015г. на Възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП за класиране на участниците и определяне на изпълнител 2015-06-12 15:20:36
000012015001100122015-06-12 15:17:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол№ 1/16.03.2015г. на комисията с приложения2015-06-12 15:20:39
000012015001100142015-06-12 15:17:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДопълнителен Протокол №1.1/12.05.2015г. на комисията с приложения2015-06-12 15:20:42
000012015001100152015-06-12 15:17:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2/21.05.2015г. на комисията2015-06-12 15:20:45
000012015001100162015-06-12 15:17:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3/10.06.2015г. на комисията2015-06-12 15:20:47
000012015001100162015-07-21 16:25:39ДРУГОИнформация за сключен договор №15/13.07.2015г. с "Глобъл Одит Сервисез" ООД гр. София, за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC code 359, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”.Информация по чл.44 ал.1 от ЗОП.2015-07-21 16:26:20
000012015001100172015-07-21 17:07:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №15/13.07.2015г. с "Глобъл Одит Сървисез" ООД гр. София, за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC code 359, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2”.2015-07-21 17:08:21
000012015001100182015-07-23 18:31:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено авансово плащане по договора2015-07-23 18:31:43
000012015001100192015-08-19 11:46:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено окончателно плащане по договора2015-08-19 11:46:40
000012015001100202015-09-10 16:18:55ДРУГОИнформация за приключване изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация по чл.44, ал.9 от ЗОП2015-09-10 16:19:02
000012015001100212015-09-10 16:18:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата и основанието за приключване на договора2015-09-10 16:19:07
000012015001100222015-11-25 15:07:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата на освобождаване на гаранцията за изпълнението на договора.2015-11-25 15:07:31