1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по две обособени позиции.
Описание: Доставки на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по две обособени позиции за период от 24 месеца от сключване на договора за обществена поръчка. Участниците могат да подадат оферта за една или всички обособени позиции. На основание чл.16г от ЗОП обособена позиция 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра поддържан от Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/), или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или от обединения в което всеки един от съдружниците е такова лице.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 443506.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001500012015-02-27 13:40:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №193/27.02.2015г. на Възложителя за откриване на процедурата2015-02-27 14:54:02
000012015001500022015-02-27 13:40:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка по чл.25 ал.2 от ЗОП на Възложителя2015-02-27 14:54:02
000012015001500032015-02-27 13:40:09ДРУГОНотификация (квитанция) от електронния регистър на АОП за публикуване на документи по поръчката в Регистъра по обществени поръчкиПотвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки2015-02-27 14:54:03
000012015001500042015-02-27 13:50:08документация за участие в процедуритеДокументацията по чл.28 ал.1 от ЗОП с указания за участие в процедурата, включваща решението за откриване на процедурата, обявлението за поръчка, техническа спецификация, образци за подготовка и представяне на офертата, проект на договор - в архивиран '.RAR' файл.2015-02-27 14:54:03
000012015001500052015-02-27 14:53:28ДРУГОИзпратеното съобщение от електронната поща на Възложителя съгласно чл.27 ал.2 от ЗОП, в съответствие с изисквания на §1, т. 28А от ДР на ЗОП.Съобщение до средствата за масово осведомяване.2015-02-27 14:54:04
000012015001500062015-03-05 13:41:44ДРУГООбявлението за поръчка публикувано в Приложението на Официален вестник на Европейския съюз (OВ/S) съгласно чл.45в от ЗОП.Обявлението за поръчка публикувано в Приложението на Официален вестник на Европейския съюз (OВ/S)2015-03-05 13:42:07
000012015001500082015-03-25 17:23:11разясненията по документациите за участиеОтговор 1 от 25.03.2015г. на получено искане за разяснение съгласно чл.29 ал.2 от ЗОП.2015-03-25 17:23:38
000012015001500092015-03-26 16:34:04разясненията по документациите за участиеОтговор 2 от 26.03.2015г. на получено искане за разяснение съгласно чл.29 ал.2 от ЗОП.2015-03-26 16:34:17
000012015001500122015-04-03 18:55:33ДРУГОРешение №381 от 03.04.2015г. за частично прекратяване на процедурата по обособена позиция №2 „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”.Решение по чл.39 ал.1 т.6 от ЗОП за частично прекратяване по обособена позиция №2.2015-04-03 18:56:04
000012015001500132015-05-08 15:54:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 от 05.05.2015г. по чл.68 ал.7 от ЗОП 2015-05-08 16:17:42
000012015001500142015-05-08 16:17:19ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2015-05-08 16:17:45
000012015001500152015-05-13 09:06:49ДРУГОСъобщение за промяна първоначално определената датат за отваряне на пликовете с предлагана ценаСъобщение за отваряне на пликовете с предлагана цена по смисъла на чл.69а ал.3 ЗОП2015-05-13 09:07:17
000012015001500162015-05-21 10:19:03решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране №566/20.05.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по об.позиция №1.2015-05-21 11:04:39
000012015001500172015-05-21 10:36:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от заседание на комисията2015-05-21 11:04:43
000012015001500182015-05-21 10:54:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от заседание на комисията2015-05-21 11:04:49
000012015001500192015-05-21 10:57:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 3 от заседание на комисията2015-05-21 11:04:52
000012015001500202015-06-19 15:10:04ДРУГОИнформация за сключен договор №14/15.06.2015г. с ET "Нове Инженеринг-Антон Антонов" гр. Свищов, за доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по обособена позиция 1.Информация по чл.44 ал.1 от ЗОП.2015-06-19 15:10:36
000012015001500212015-06-24 11:37:17ДРУГООбявление за възложена поръчка по чл45в ал.1 т.5 от ЗОП за об. позиция №1.Обявлението за възложената поръчка по об. позиция №1 публикувано в Приложението на Официален вестник на Европейския съюз (OВ/S)2015-06-24 11:38:35
000012015001500222015-06-29 16:37:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПСправка за освободените гаранции за участие2015-06-29 16:37:05
000012015001500242015-06-26 10:36:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №14/15.06.2015г. с ЕТ "Нове Инженеринг-Антон Антонов" гр. Свищов, за доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене, обособена позиция №1.2015-06-26 10:36:42
000012015001500242015-09-23 18:51:51допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДоговор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник на ЕТ "Нове Инженеринг - Антон Антонов" гр. Свищов - "Нове Инженеринг" ЕООД гр. Свищов, съгласно чл.43 ал.7 от ЗОП от 25.08.2015г.2015-09-23 18:51:51
000012015001500252016-02-15 10:44:55Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания към Нове Инженеринг ЕООД2016-02-15 10:45:02
000012015001500262016-03-15 11:46:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършени плащания към Нове Инженеринг ЕООД2016-03-15 11:47:04