1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на ПСОВ
Описание: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект "Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене "и с финансиране по ОП "Околна среда" 2007-2013.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001600012015-03-13 17:21:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №292/13.03.2015г. на Възложителя по чл.91 ал.1 от ЗОП2015-03-13 17:58:07
000012015001600022015-03-13 17:35:04ДРУГОСъобщение до средствата за масово осведомяване.Изпратеното съобщение от електронната поща на Възложителя съгласно чл.27 ал.2 от ЗОП, в съответствие с изисквания на §1, т. 28А от ДР на ЗОП.2015-03-13 17:58:08
000012015001600032015-03-13 17:46:01покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПоканата за участие по чл.91 ал.2 ЗОП2015-03-13 17:58:08
000012015001600042015-03-13 17:57:27ДРУГОИнформация, документи и доказателства по чл.20б от ЗОППридружително писмо до АОП - изх.№15-00/46/13.03.2015г.2015-03-13 17:58:08
000012015001600052015-03-13 18:05:14ДРУГОИзвадката от модула "Виртуално деловодство" от сайта на АОПДоказателство за изпращане на поканата по чл.92 от ЗОП2015-03-13 18:05:22
000012015001600062015-03-25 11:19:52становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП2015-03-25 11:20:45
000012015001600072015-03-27 15:12:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение №355/27.03.2015г. за определяне на изпълнител в процедурата за АН на ПСОВ-Белене.2015-03-27 15:16:10
000012015001600082015-03-27 15:15:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.92а ал.5 от ЗОП от 27.03.2014г.2015-03-27 15:16:13
000012015001600092015-04-07 17:41:10Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.44 ал.1 от ЗОП за сключен договор2015-04-07 17:41:49
000012015001600102015-05-15 16:20:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №7/07.04.2015г. с "Акваринг-Белене" ООД за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на ПСОВ.2015-05-15 16:22:17
000012015001600112016-01-26 10:43:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.44 ал.9 от ЗОП за изпълнението на договор за обществена поръчка.2016-01-26 10:43:54
000012015001600122016-01-27 11:32:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за приключване, прекратяване на договора2016-01-27 11:32:32
000012015001600132016-01-27 11:32:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за датата на освободената гаранция за изпълнение на договора.2016-01-27 11:32:37