1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене
Описание: Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 306296.39 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019011900012019-04-30 17:39:38ДРУГО – без документЛинк за изтегляне: https://bit.ly/2UQ4p95Одобрен работен проект2019-04-30 17:40:13
000012019011900022019-04-30 17:43:22решение за откриване на процедура с ниска стойностРешение №402 от 30.04.2019 г.2019-04-30 17:43:28
000012019011900032019-04-30 17:43:22обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление за поръчка2019-04-30 17:43:34
000012019011900042019-04-30 17:43:22ДРУГОЕлектронна разпискаСъобщение за електронно вписани документи в РОП2019-04-30 17:43:39
000012019011900052019-04-30 18:32:13документация за участие в процедуритеУказания, образци за подготовка и представяне на оферта, еЕЕДОП, техническа спецификация, методика за оценка на офертите, проект на договор - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf и .doc електронни файлове-за попълване.2019-04-30 18:32:13
000012019011900062019-04-30 17:47:11документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-04-30 17:47:22
000012019011900072019-04-30 17:47:11документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-04-30 17:47:27
000012019011900082019-04-30 17:47:11документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите2019-04-30 17:47:32
000012019011900092019-05-22 10:52:27ДРУГОСъобщение за промяна на първоначално определените датата и часа за отваряне на офертите Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите по чл.53 от ППЗОП2019-05-22 10:52:27
000012019012500102019-06-21 14:42:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията от 31.05.2019г.2019-06-21 14:42:24
000012019012500112019-08-26 15:24:20ДРУГОСъобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения от офертите.Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.2019-08-26 15:24:27
000012019012500122019-09-04 15:20:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №1233/03.09.2019г. за класиране и определяна на изпълнител 2019-09-04 15:20:27
000012019012500132019-09-04 15:26:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията от 31.05.2019г.2019-09-04 15:26:52
000012019012500142019-09-04 15:59:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол№2/09.08.2019г. 2019-09-04 15:59:43
000012019012500152019-09-04 15:59:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол№3/29.08.2019г.2019-09-04 15:59:49
000012019012500162019-09-04 15:59:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.60а от ППЗОП от 28.08.2019г.2019-09-04 15:59:55
000012019014500172019-09-27 10:46:30ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП2019-09-27 10:46:36
000012019014500182019-09-27 12:05:11договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №29/20.09.2019г. с Божков-Билд ЕООД2019-09-27 12:05:22