1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
Възложител: Община Белене
Име: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене
Описание: СМР по „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 1190235.22 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019014200012019-06-27 16:15:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение №934/27.06.2019г. за откриване на процедурата2019-06-27 16:17:48
000012019014300022019-06-27 16:26:51обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление за поръчка2019-06-27 16:27:00
000012019014300032019-06-27 16:45:17документация за участие в процедуритеУказания, образци за подготовка и представяне на оферта, еЕЕДОП, техническа спецификация, проект на договор - в архивиран '.RAR' файл, съдържащ .pdf и .doc електронни файлове-за попълване.2019-06-27 16:45:17
000012019014300042019-06-27 16:39:25документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-06-27 16:39:44
000012019014300052019-06-27 16:39:25документация за участие в процедуритеМетодика за оценка на офертите2019-06-27 16:39:51
000012019014300062019-06-27 16:39:25документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-06-27 16:39:59
000012019014300072019-06-27 16:49:09ДРУГООдобрена проектна документацияОдобрения технически инвестиционен проект2019-06-27 16:49:23
000012019014300082019-06-27 17:18:47ДРУГОЕлектронна разпискаЕлектронна разписка за електронно заведени в АОП документи2019-06-27 17:18:53
000012019014300092019-07-05 16:30:35разясненията по документациите за участиеРазяснение №1 от 05.07.2019г. по условията за участие.2019-07-05 16:30:41
000012019014400102019-08-13 19:34:20ДРУГОИнформация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения от офертите.2019-08-13 19:34:27
000012019014400112019-09-19 16:01:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №1288/19.09.2019г. за класиране и определяне на изпълнител.2019-09-19 16:01:06
000012019014400122019-09-19 16:24:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1/19.07.2019г. от работата на Комисията2019-09-19 16:24:51
000012019014400132019-09-19 16:24:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2/13.08.2019г. от работата на Комисията2019-09-19 16:24:57
000012019014400142019-09-19 16:24:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 от 16.08.2019г. от работата на Комисията2019-09-19 16:25:02
000012019014400152019-09-19 16:27:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл.60А от ППЗОП от 02.09.2019г. обобщаващ работата на Комисията2019-09-19 16:28:04
000012019014400162019-10-10 15:55:25договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор №32/09.10.2019г. с Божков-Билд ЕООД2019-10-10 15:55:25
000012019014500172019-10-10 17:13:36ДРУГООбявление за вълозжена поръчка.Обявление по чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП.2019-10-10 17:13:42
000012019014500182019-10-11 09:01:12ДРУГОелектронна разписка от АОП за вписване на документ елетронна разписка от АОП за електронно вписан документ в РОП2019-10-11 09:01:19
000012019014500192021-08-24 16:31:36допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение №01/12.08.2021г.2021-08-24 16:46:15
000012019014500202021-08-24 16:48:12ДРУГООбявление с информация за сключено доп. споразумение №01 към дог. №32/09.10.2019г. Обявление по чл.185, т.2 от ЗОП за подписано доп. споразумение изпр. до АОП2021-08-24 16:48:18