Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020009190974782020-07„Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена101666.6745000000,45233260,45233262,45111000,...BG4132020-03-20 16:33:502020-03-31 17:00:002020-03-20 16:45:56101666.67
000012020009190973992020-06„Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена120833.3345000000, 45210000BG4132020-03-19 19:44:282020-03-31 17:00:002020-03-19 19:51:50120833.33
000012020009190973972020-05„Ремонт на елементите на техническа инфраструктура - съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица" до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед", землище село Туховища, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена91666.6745332200BG4132020-03-19 17:45:372020-03-30 17:00:002020-03-19 17:55:0791666.67
000012020009190973882020-04„Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена123333.3345332200BG4132020-03-19 16:49:442020-03-30 17:00:002020-03-19 17:02:31123333.33
000012020008790973232020-3„Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена123333.3345332200BG4132020-03-18 14:04:112020-03-30 17:00:002020-03-18 14:10:38123333.33
000012020009190973132020-2Доставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2020 – 2021 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена69375.0003413000BG4132020-03-18 11:09:482020-03-30 17:00:002020-03-18 11:20:2469375.00
000012020008400637-2020-00012020-1Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена237700.0015800000, 39831000BG4132020-03-13 13:14:252020-04-02 17:00:002020-03-13 13:27:10237700.00
000012019008300637-2019-00062019-11Изграждане на Помпена станция за питейни води в поземлен имот 048054, местност „Писе”, землище на село Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоар 1200 м3 в имот 018059, землище на село Вълкосел, община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена444820.0145332200BG4132019-12-16 17:08:032020-01-06 17:00:002019-12-16 17:24:36444820.01
0000120190082 00637-2019-00052019-10„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча“ по три обособени позиции: - Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Сатовча и с. Кочан, община Сатовча; - Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Годешево и с. Слащен, община Сатовча; - Обособена позиция №3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Вълкосел, община Сатовча“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1111957.5045233252BG4132019-11-21 11:11:542019-12-11 17:00:002019-11-21 11:28:021111957.50
000012019007800637-2019-00042019-09Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2019 – 2020 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена103000.0090620000, 90630000, 14211000BG4132019-09-26 10:39:312019-10-16 17:00:002019-09-26 10:50:33103000.00
000012019007890916682019-08„Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: - Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен: - Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен - Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена133333.3345000000, 45233252BG4132019-08-21 16:55:282019-09-02 17:00:002019-08-21 17:00:47133333.33
000012019007890910242019-07„Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена88655.7845000000, 45212200BG4132019-08-02 15:43:212019-08-16 17:00:002019-08-02 15:49:5088655.78
000012019007500637-2019-00032019-06„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена84469.40800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG4132019-07-04 16:17:432019-07-23 17:00:002019-07-04 16:24:4184469.40
000012019007790894032019-05Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58333.3303413000BG4132019-06-20 11:17:512019-07-05 17:00:002019-06-20 11:23:1758333.33
000012019007790889352019-04„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54558.9379400000, 71541000BG4132019-06-06 18:05:362019-06-21 17:00:002019-06-06 18:10:0254558.93
000012019007200637-2019-00022019-03„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена84469.40800000000-4, до 80660000-8, 79951000-5, 79952000-2BG4132019-05-29 13:40:362019-06-17 17:00:002019-05-29 13:50:1384469.40
000012019007490885422019-02„Доставка на 350 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 650 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена60000.0003413000BG4132019-05-27 13:55:242019-06-07 17:00:002019-05-27 14:00:3260000.00
000012019007000637-2019-00012019-01„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община Сатовча”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена242000.0015800000, 39831000BG4132019-05-20 14:02:562019-06-10 17:00:002019-05-20 14:09:07242000.00
000012019006890834032018-13Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена269500.0045000000, 45210000, 45212200BG4132018-11-22 15:13:072018-12-07 17:00:002018-11-22 15:21:00269500.00
000012018006790824322018-12Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена269500.0045000000, 45210000, 45212200BG4132018-10-26 16:18:442018-11-12 17:00:002018-10-26 16:31:55269500.00
000012018006300637-2018-00082018-11Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2018 – 2019 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена93667.0014211000, 90620000, 90630000BG4132018-09-20 13:15:592018-10-11 17:00:002018-09-20 13:20:4593667.00
000012018006200637-2018-00072018-10Възлагане на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на община Сатовча.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена120768.0060112000BG4132018-07-31 14:07:492018-09-04 17:00:002018-07-31 14:15:18120768.00
000012018006100637-2018-00062018-09„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена – ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена403128.5245332200BG4132018-07-30 16:46:142018-08-27 17:00:002018-07-30 17:00:12403128.52
000012018005400637-2018-00052018-08Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126765.6971000000, 79420000, 71320000, 71240000, 71248000BG4132018-06-14 09:55:012018-07-05 17:00:002018-06-14 10:26:49126765.69
000012018005300637-2018-00042018-07Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена220000.0015800000, 39831000BG4132018-06-12 15:03:392018-07-03 17:00:002018-06-12 15:11:14220000.00