Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200124Предметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. воден, община ПървомайОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена4000000.0045000000BG4212020-06-12 15:41:502020-07-22 17:00:002020-06-12 16:37:364000000.00
0000120200123Предмет на поръчката е : проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на уличен водопровод по ул. “Братя Миладинови-север” в участъка от кръстовището с ул. “Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. “Лазар Маджаров”, гр. Първомай, община Първомай ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1750000.0045000000BG4212020-06-12 13:08:402020-07-21 17:00:002020-06-12 14:18:581750000.00
0000120200122Предметът на поръчката обхваща строителство по всички части на инвестиционния проект за строеж: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1.0045000000BG4212020-06-12 10:00:432020-07-20 17:00:002020-06-12 11:20:371.00
0000120200121Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три основни дейности:Дейност 1 : проектиране Изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ за : Обособена позиция № 1: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ШАХТА ОТТОК(МОСТ НАД Р. МАРИЦА) - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА- ДО ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО"; Обособена позиция № 2: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ВОДОЕМ - ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА-разклонение главни водопроводни клонове“; Дейност 2 : авторски надзор Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на : Обособена позиция № 1: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ШАХТА ОТТОК(МОСТ НАД Р. МАРИЦА) - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА- ДО ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО"; Обособена позиция № 2: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ВОДОЕМ - ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА-разклонение главни водопроводни клонове“;Дейност 3 : строителство/СМР Изпълнение на СМР по реализацията на : Обособена позиция № 1: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ШАХТА ОТТОК(МОСТ НАД Р. МАРИЦА) - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА- ДО ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА С. ГРАДИНА И С. КРУШЕВО"; Обособена позиция № 2: строеж: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ/ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ДО С. ДРАГОЙНОВО, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, В УЧАСТЪК : ОТ ВОДОЕМ - ВХОДНА ВОДОМЕРНА ШАХТА-разклонение главни водопроводни клонове“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена2818750.0045332000BG4212020-06-11 14:57:582020-07-13 17:00:002020-06-11 15:34:400.00
000012020012500646-2020-000733Доставка на твърди горива - въглища тип „Брикети” и тип „Донбас”, дърва за огрев (твърда дървесина) и дървесни пелети, за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2020 - 2021 г., обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – въглища тип „Брикети” и въглища тип „Донбас”или еквивалент на въглища тип "Донбас". Втора обособена позиция – дърва за огрев. Трета обособена позиция – пелети.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПпрекратена62246.3003413000; 09111000; 09111220BG4212020-06-10 12:12:312020-06-22 17:00:002020-06-10 15:52:4162246.30
0000120200125909934032“Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0090500000BG4212020-06-09 13:10:502020-06-29 17:00:002020-06-09 13:23:2550000.00
00001202001259099336 31“Доставка чрез покупка на асфалтова смес и емулсия за нуждите на звено за поддържане на уличната мрежа при Община Първомай по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез покупка на асфалтова смес; Обособена позиция № 2: Доставка чрез покупка на емулсия.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0044113600BG4212020-06-09 12:08:092020-06-29 17:00:002020-06-09 12:39:0150000.00
0000120200125909798630Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212020-04-06 10:10:232020-05-20 17:00:002020-04-07 14:48:1569990.00
0000120200117Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2020-03-31 10:16:34 2020-03-31 10:17:25 
000012020011529Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителни и монтажни работи по основен ремонт на част от съществуващите тротоарни настилки по ул. „Орфей” в участъка от ОТ 403-404-405 по плана на гр. Първомай. Предвидените СМР ще се изпълнят съгласно изготвения инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ и изискванията, посочени в Техническите спецификации към поръчката. С изпълнението на строителството се предвижда да се възстанови нормалната проводимост и експлоатационна годност за движение на пешеходци, правилно повърхностно отводняване на улицата и прилежащите тротоарни площи в посочения участък. Срокът за изпълнение предмета на поръчката е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове дейности, изисквания към тяхното изпълнение, съдържанието на офертата и др., се съдържат в техническите спецификации и цялостната документация - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Първомай. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена70000.0045000000BG4212020-03-24 11:26:502020-04-09 17:00:002020-03-24 12:56:4070000.00
000012020011433Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на общински път PDV 1216 / I-8-Поповица-Б. река/ Първомай, кв. Дебър - Татарево, общ. Първомай. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в разработените проектни части на техническия инвестиционен проект и техническите спецификации, приложени към документацията за участие. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1692220.0045000000BG4212020-03-20 09:30:562020-04-27 17:00:002020-03-20 10:50:431692220.00
000012020011332Предметът на поръчката е изпълнение на дейности по „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай и улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023 години по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай; Обособена позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена475000.0090620000BG4212020-03-19 09:26:092020-05-21 17:00:002020-03-23 11:57:35475000.00
000012020011231Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ст. Стамболов" в участъка от ОТ 443 до ОТ 341 по плана на гр. Първомай, вкл и прилежащите сградни водопроводни отклонения, както и всички съпътстващи СМР, касаещи цялостното възстановяване на асфалтовата настилка и прилежащите тротоарни площи. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в разработените проектни части на инвестиционния проект и технически спецификации, приложени към документацията за участие. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1202000.0045000000BG4212020-03-18 13:37:232020-04-23 17:00:002020-03-18 15:41:281202000.00
000012020011128целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ с обхват и съдържание съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации; изпънение на СМР в съответствие с предвижданията и изискванията на одобрения инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на ул."Сребърна" в посочения участък гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена88500.0045000000BG4212020-03-11 11:40:262020-03-26 17:00:002020-03-11 12:05:0788500.00
000012020011027целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ с обхват и съдържание съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации; изпънение на СМР в съответствие с предвижданията и изискванията на одобрения инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на ул."Рожен" в посочения участък гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена93000.0045000000BG4212020-03-11 11:37:112020-03-26 17:00:002020-03-11 12:01:0693000.00
000012020011026целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ с обхват и съдържание съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации; изпълнение на СМР в съответствие с предвижданията и изискванията на одобрения инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на ул. "Братя Миладинови-юг" в посочения участък, гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена170000.0045000000BG4212020-03-11 11:06:022020-03-26 17:00:002020-03-11 11:56:57170000.00
000012020010830Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай . Прогнозни количества: Бензин А95Н - 14 642 литра +/-10%, Дизелово моторно гориво Б6 - 83 821 литра +/-10%. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена188931.1909132100, 09134200BG4212020-02-28 09:12:202020-03-13 17:00:002020-02-28 11:06:12188931.19
000012020010729Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на улица в кв. Любеново, община Първомай. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в разработените проектни части на инвестиционния проект и технически спецификации, приложени към документацията за участие. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1042555.3245000000BG4212020-02-27 14:26:092020-03-30 17:00:002020-02-27 15:42:071042555.32
000012020010628Доставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена195267.0015000000BG4212020-01-07 08:44:532020-02-07 17:00:002020-01-09 11:52:12195267.00
000012019010693187525„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2019-2020 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена65053.4603413000; 09111000; 09111220BG4212019-09-05 09:44:092019-09-13 00:00:002019-09-05 11:31:2365053.46
000012019010427Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Доставка на месо и месни продукти и риба“ Обособена позиция ІІ: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки“ Обособена позиция ІІІ: „Доставка на хляб и хлебни изделия“ Обособена позиция ІV: „Доставка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки“ Обособена позиция V: „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена1301369.1915000000BG4212019-07-23 09:33:282019-08-28 17:00:002019-07-26 11:11:271301369.19
0000120190101908936324Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена199000.0045000000BG4212019-06-19 10:46:332019-07-01 17:00:002019-06-19 11:07:40199000.00
0000120190104908872023“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212019-05-30 11:48:082019-06-10 17:00:002019-05-31 10:57:5069990.00
00001201900931Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2019-03-28 16:17:43 2019-03-28 16:17:52 
000012019009200646-2019-000426Предметът на процедурата е: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив, в 4 обособени позиции / 4 лота, както следва: • Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 – ул."Първа"; ул."Втора"; ул."Трета"; ул."Четвърта" и ул."Деветнадесета"; • Обособена позиция № 2 /ЛОТ № 2 –ул."Пета"; ул."Шеста"; ул."Десета"; ул."Двадесета" и ул."Двадесет и първа"; • Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 – ул."Трета - север"; ул."Двадесет и шеста"; ул."Двадесет и девета"; ул."Тридесета" и пресичане дере; • Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 – ул."Петдесет и шеста"; ул."Петдесет и седма" и ул."Петдесет и втора" . ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена2353667.7845332200BG4212019-02-27 10:32:002019-03-28 17:00:002019-02-27 14:33:062353667.78