ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Предоставяне на консултантски услуги свързани с организацията, управлението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: „Предоставяне на консултантски услуги свързани с организацията, управлението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 10376.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009900012019-09-04 14:47:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2019-09-04 14:56:47
000012019009900022019-09-04 14:47:33документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2019-09-04 14:56:48
000012019009900032019-09-04 14:47:33ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-09-04 14:56:48
000012019009900042019-09-04 15:29:08ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-09-04 15:29:14
000012019010000052019-09-16 17:08:59ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-09-16 17:09:05
000012019010000062019-09-16 17:08:59ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на офертитеСъобщение за датата и часа на отваряне на офертите2019-09-16 17:09:10
000012019010100072019-11-06 14:18:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-11-06 14:18:08
000012019010100082019-11-21 13:06:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-11-21 13:06:51