ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Описание: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 844.22 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010000012019-09-05 13:32:30обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2019-09-05 14:15:01
000012019010000022019-09-05 13:32:30документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2019-09-05 14:15:01
000012019010000032019-09-05 13:32:30ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2019-09-05 14:15:02
000012019010100042019-09-05 14:26:43ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-09-05 14:26:49
000012019010100052019-09-17 16:52:19ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2019-09-17 16:52:25
000012019010100062019-09-17 16:52:19ДРУГОСъобщение за датата и часа на отваряне на офертите Съобщение за датата и часа на отваряне на офертите 2019-09-17 16:52:30
000012019010100072019-11-06 14:16:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-11-06 14:17:06
000012019010100082019-11-21 13:05:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-11-21 13:05:17