ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали.“ и Обособена позиция №2: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък“
Описание: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали.“ и Обособена позиция №2: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69482.92 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020010500012020-01-15 14:52:25обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-01-15 14:53:43
000012020010500022020-01-15 14:52:25документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2020-01-15 14:53:43
000012020010500032020-01-15 14:52:25ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-01-15 14:53:44
000012020010600042020-01-15 15:07:32ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-01-15 15:07:37
000012020010600052020-01-27 16:54:51ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2020-01-27 16:54:58
000012020010600062020-01-27 16:54:51ДРУГОСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на офертитеСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на офертите2020-01-27 16:55:03
000012020010700072020-02-28 16:31:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-02-28 16:31:17
000012020010700082020-03-27 13:36:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12020-03-27 13:36:58
000012020010700092020-03-27 13:36:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-03-27 13:37:04