ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“
Описание: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 212348.56 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011100032020-03-17 12:40:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-03-17 12:43:59
000012020011100042020-03-17 12:40:03документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци, методика за оценка и проект на договор 2020-03-17 12:44:00
000012020011100052020-03-17 12:40:03документация за участие в процедуритеТехнически проект - ОП №12020-03-17 12:44:01
000012020011100062020-03-17 12:40:03документация за участие в процедуритеТехнически проект - ОП №22020-03-17 12:44:02
000012020011100072020-03-17 12:40:03ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-17 12:44:02
000012020011100072020-03-17 13:15:11ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП Информация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 2020-03-17 13:15:17
000012020011300082020-03-30 17:41:26ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2020-03-30 17:41:30
000012020011500092020-06-24 17:44:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-06-24 17:44:37
000012020011500102020-08-05 14:06:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12020-08-05 14:06:13
000012020011500112020-08-05 14:06:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-08-05 14:06:27
000012020011500132020-10-28 11:21:51допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и приложениe към него - ОП 22020-10-28 11:22:00