ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“
Описание: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 202200.70 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011200012020-03-20 11:17:27обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-03-20 11:19:14
000012020011200022020-03-20 11:17:27документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци, методика за оценка и проект на договор2020-03-20 11:19:14
000012020011200032020-03-20 11:17:27документация за участие в процедуритеТехнически проект - част I2020-03-20 11:19:16
000012020011200042020-03-20 11:17:27документация за участие в процедуритеТехнически проект - част II2020-03-20 11:19:17
000012020011200052020-03-20 11:17:27документация за участие в процедуритеТехнически проект - част II2020-03-20 11:19:19
000012020011200062020-03-20 11:17:27документация за участие в процедуритеРазрешение за строеж2020-03-20 11:19:19
000012020011200072020-03-20 11:17:27ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-03-20 11:19:19
000012020011200082020-03-20 11:43:01ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-03-20 11:43:07
000012020011400092020-05-14 16:42:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-05-14 16:43:03
000012020011400102020-07-08 16:48:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-07-08 16:48:57
000012020011400112020-07-17 12:21:09допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 към Договор за СМР № ПКБ-02-2020 от 11.06.2020 г.2020-07-17 12:21:13