ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Венец“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Венец“; Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Венец“
Описание: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Венец“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Венец“; Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Венец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 63178.39 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011600012020-04-23 12:08:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-04-23 12:09:22
000012020011600022020-04-23 12:08:45документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2020-04-23 12:09:22
000012020011600032020-04-23 12:08:45ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-04-23 12:09:23
000012020011600042020-04-23 12:29:39ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-04-23 12:29:44
000012020011600052020-05-07 16:57:09ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2020-05-07 16:57:14
000012020011600062020-05-26 15:14:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-05-26 15:14:47
000012020011600072020-07-10 16:11:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП12020-07-10 16:11:04
000012020011600082020-07-10 16:11:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-07-10 16:11:37