ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на твърди горива за нуждите на Община Венец” по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев“ ; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища“ ; Обособена позиция №3: „Доставка на дървесни пелети“
Описание: „Доставка на твърди горива за нуждите на Община Венец” по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев“ ; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища“ ; Обособена позиция №3: „Доставка на дървесни пелети“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40707.54 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011700012020-05-19 11:50:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2020-05-19 11:58:18
000012020011700022020-05-19 11:50:54документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2020-05-19 11:58:18
000012020011700032020-05-19 11:50:54ДРУГОИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОПИнформация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП2020-05-19 11:58:18
000012020011700042020-05-19 13:12:44ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-05-19 13:12:48
000012020011700052020-05-21 15:29:44разяснения по условията на процедуратаРазяснениe2020-05-21 15:29:48
000012020011700062020-06-01 17:05:15ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти и Съобщение за датата и часа на отваряне на офертитеИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти и Съобщение за датата и часа на отваряне на офертите2020-06-01 17:05:20
000012020011700072020-06-25 15:14:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2020-06-25 15:14:22
000012020011700082020-07-21 13:22:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12020-07-21 13:22:48
000012020011700092020-07-21 13:22:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22020-07-21 13:22:53
000012020011700102020-07-21 13:22:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 32020-07-21 13:23:00