Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2017-0008
№ на ел.преписка: 2017-008
Описание: "Доставка на електрическа енергия по три обособени позиции - ниско напрежение за обекти на Българското национално радио в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по три обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013000012017-03-09 13:32:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-03-09 13:33:16
000012017013000022017-03-31 15:55:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП-9/31.03.2017г. по Обособена позиция №1- "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД2017-03-31 15:55:14
000012017013000032017-04-04 16:04:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 2017-04-04 16:04:38
000012017013000042017-05-02 13:42:37договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор № 17/13.04.2017г. по Обособена позиция № 3- ЧЕЗ Електро България 2017-05-02 13:42:46
000012017013000052017-05-02 13:42:37решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 32017-05-02 13:42:53
000012017013000062017-11-01 14:03:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № ЗОП - 46/31.10.2017 г. по Обособена позиция № 2 - Енерго - Про Проджаби АД2017-11-01 14:03:26
000012017013000072017-11-01 14:03:20решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 22017-11-01 14:03:31
000012017013000082018-04-17 11:58:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор за обществена поръчка № ЗОП -9/31.03.2017 г. по обособена позиция № 12018-04-17 11:58:23
000012017013000092018-05-14 13:24:36решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор за обществена поръчка № ЗОП -17/13.04.2017 г. по обособена позиция № 32018-05-14 13:24:42