Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0006
№ на ел.преписка: 2018-0006
Описание: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016400012018-03-15 11:27:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2018-03-15 11:27:31