Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
АОП номер: 00349-2018-0007
№ на ел.преписка: 2018-0007
Описание: „Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018016700012018-05-04 12:36:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-05-04 12:58:40
000012018016700022018-05-04 12:36:18покани до определени лицаПокана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление2018-05-04 12:58:40
000012018016700032018-05-04 12:36:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация и изисквания към изпълнението на обществената поръчка2018-05-04 12:58:40
000012018016700042018-05-04 12:36:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2018-05-04 12:58:41
000012018016700052018-05-04 12:36:18документация за участие в процедуритеПриложения към Покана № РД-29-144/04.05.2018 г.2018-05-04 12:58:41
000012018016700062018-05-04 12:36:18документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществените поръчки2018-05-04 12:58:42
000012018016700072018-06-01 14:01:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено договаряне без предварително обявление2018-06-01 14:02:06
000012018016700082018-06-01 14:01:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП2018-06-01 14:02:12
000012018016700092018-06-01 14:01:59решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-06-01 14:02:18