Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019002004870-2019-0002111-2082-20.03.2019Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010 с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена28701.8780510000BG2019-03-20 12:42:422019-04-10 17:30:002019-03-20 13:10:1928701.87
000012019001904870-2019-0001111-1845-13.03.2019Обществената поръчка включва „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“. Поръчката предвижда да се организира и проведе обучение във връзка с дейността на НСЦРЛП по чл. 259 от ЗЛПХМ, във в/ка с чл. 31а от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата). По тази дейност се предвижда да бъде проведено 1 брой обучение, тридневно, в присъствена форма, изнесено, извън населеното място по месторабота. В обучението се предвижда да бъдат обучени 24 служители на НСЦРЛП и да бъде проведено от чуждестранни лектори с опит в конкретната област. За обучението изпълнителят следва да осигури 2 бр. чуждестранни лектори. Лекторите следва да бъдат от различни държави на ЕС и да представят опита на различните държави в лекциите си.Чуждестранните лектори следва да притежават професионален опит в областта на проследяването на ефекта и отчитане на резултата от ефекта на иновативни лекарствени продукти в реалната медицинска практика, които се заплащат с публични средства. За провеждане на обучението следва да бъде осигурен преводач, владеещ езика/езиците, на които ще бъде проведено обучението от чуждестранните лектори. Да има опит в осъществяването на превод и симултанен превод на езика/езиците, на които ще бъде проведено обучението от чуждестранните лектори. Изпълнителят следва да организира и осъществи подготовка, превод, печат и предоставяне на двуезични учебни материали (на английски и български език)по темите на обучението във вид на книжка „Ръководство за добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ – по 1 бр. за всеки участник (24 обучаеми + 2 лектори + 1 преводач) и един брой хартиено и електронно копие за отчитане на дейността. Изпълнителят следва да осигури издаване на сертификати за всеки от обучаемите за преминатото обучение, съдържащи най-малко името на обучения, темата и периода на обучението, името на лекторите. Срокът на изпълнението на поръчката е до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител, но не по-късно от 06.08.2019 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена 80510000BG2019-03-13 12:47:402019-04-03 17:30:002019-03-13 13:45:0124490.67
000012018001604870-2018-0003111-8414-21.11.2018„Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ в две обособени позиции. Обучението се реализира по проект„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), изпълняван/а от бенефициент Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена24490.67 80510000-2 по ОП 1; 79952000 по ОП 2BG4112018-11-22 12:06:112019-01-03 16:30:002018-11-22 13:01:1424490.67
0000120180015 04870-2018-0002111-8245-16.11.2018Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Поръчката е в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти. Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена28701.8780510000-2 по ОП 1; 79952000 по ОП2BG4112018-11-16 13:37:512018-12-11 16:30:002018-11-16 15:05:0528701.87
0000120180014 04870-2018-0001111-6710-18.09.2018 Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“. Срокът на изпълнението на поръчката е до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител, както и едногодишна гаранционна поддръжка на обновения продукт – Информационна система на НСЦРЛП. Поръчката има за цел да разшири функционалните възможности на внедрената и функционираща Информационна система, чрез която се обслужват административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП, осигурява се публичен достъп до регистрите и модулите за предоставяне на електронни административни услуги, съгласно Закона за електронно управление. Очакваният резултат след изпълнение на поръчката е надграждане на Информационната система, нейното тестване и внедряване, обучение и едногодишно гаранционно обслужване.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена83300.0072267000BG4112018-09-18 14:12:432018-10-11 17:30:002018-09-18 15:03:3783000.00
000012014000204870-2014-0001Избор на изпълнител по обществена поръчка„Извършване на пълен реинженеринг на административната дейност на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) с цел преход към извършване на административната дейност по обработка на информацията изцяло в електронна форма. Доставка на АИС, създаване и внедряване на средства за достъп до регистирте на НСЦРЛП, вкл. ПЛС".ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 72200000, 72212610 2014-11-17 17:27:042015-01-05 17:00:002014-11-18 11:09:46438333.00