Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Име: Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
Описание: Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Поръчката е в две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти. Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 28701.87 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001500022018-11-16 13:40:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-11-16 15:05:05
000012018001500032018-11-16 13:41:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-16 15:05:06
000012018001500032018-11-16 15:04:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие в обществена поръчка2018-11-16 15:05:07
000012018001500042018-11-16 14:46:34документация за участие в процедуритеЕЕДОП2018-11-16 15:05:08
000012018001500062018-11-16 14:49:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция 12018-11-16 15:05:10
000012018001500072018-11-16 14:49:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор оп обособена позиция 22018-11-16 15:05:11
000012018001500082018-11-16 14:49:31документация за участие в процедуритеТехническа спецификация по обособена позиция 12018-11-16 15:05:12
000012018001500092018-11-16 14:49:42документация за участие в процедуритеТехническа спецификация по обособена позиция 22018-11-16 15:05:12
000012018001500102018-11-16 14:51:17документация за участие в процедуритеТехническо предложение по Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП2018-11-16 15:05:13
000012018001500122018-11-16 14:53:53документация за участие в процедуритеТехническо предложение по Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП 2018-11-16 15:05:13
000012018001500122018-11-16 14:55:39документация за участие в процедуритеЦенова оферта по Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти2018-11-16 15:05:14
000012018001500132018-11-16 14:56:41документация за участие в процедуритеЦенова оферта по Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти2018-11-16 15:05:14
000012018001500142018-11-16 14:57:41документация за участие в процедуритеДекларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор2018-11-16 15:05:15
000012018001500152018-11-16 14:58:20документация за участие в процедуритеДекларация за срока на валидност на офертата2018-11-16 15:05:15
000012018001500162018-11-16 14:59:07документация за участие в процедуритеДекларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд2018-11-16 15:05:16
000012018001500172018-11-16 14:59:50документация за участие в процедуритеДекларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни2018-11-16 15:05:16
000012018001500182018-11-22 12:30:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за одобряванена обявление за изменение или допълнителна информация2018-11-22 12:30:19
000012018001500192018-11-28 16:55:01решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РД-10-65 от 28.11.2018 г. за прекратяване на процедура "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП2018-11-28 16:55:09
000012018001500202018-12-05 16:51:39ДРУГОСъобщение: Обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирано обучение - Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствени продукти“, публикувана в АОП с № 04870-2018-0002, на основание чл.110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки е ПРЕКРАТЕНА с Решение № РД-10-65/28.11.2018 г. на Председателя на НСЦРЛП.Съобщение за прекратена поръчка2018-12-05 16:51:46
000012018001500212019-01-15 15:55:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПОбявление за прекратена поръчка (ID на документа 888567 )2019-01-15 15:55:26