Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Име: Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“
Описание: Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010 с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 28701.87 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002000012019-03-20 12:45:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-03-20 13:10:21
000012019002000022019-03-20 12:45:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-03-20 13:10:22
000012019002000032019-03-20 12:47:10документация за участие в процедуритеДокументация2019-03-20 13:10:22
000012019002000042019-03-20 12:48:09документация за участие в процедуритеОбразец 1 - ЕЕДОП2019-03-20 13:10:23
000012019002000052019-03-20 12:49:14документация за участие в процедуритеОбразец 2 - Техническо предложение2019-03-20 13:10:23
000012019002000062019-03-20 12:50:16документация за участие в процедуритеОбрацез 3 - Ценова оферта2019-03-20 13:10:24
000012019002000072019-03-20 12:51:13документация за участие в процедуритеОбразец 4 - Декларация за спазени задължения2019-03-20 13:10:24
000012019002000082019-03-20 12:52:11документация за участие в процедуритеОбразец 5 - Декларация за съгласие2019-03-20 13:10:25
000012019002000092019-03-20 13:04:46техническо предложение на участникаТехническа спецификация2019-03-20 13:10:25
000012019002000102019-03-20 12:55:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2019-03-20 13:10:26
000012019002000112019-03-29 15:21:32разяснения по условията на процедуратаОтговор-разяснение с Рег.№ 111-2537/29.03.20192019-03-29 15:21:38
000012019002000132019-04-19 15:55:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2019-04-19 15:55:58
000012019002000142019-05-16 14:47:08ДРУГОНа 22.05.2019 г. (сряда) от 9:00 часа в Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, с адрес: сграден комплекс „Център по хигиена“, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15, ет. 11, зала 14 ще се проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценови предложения на допуснати участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Уведомление за отваряне на ценови предложения (на основание чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП)2019-05-16 14:48:26
000012019002000152019-05-27 14:18:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-05-27 14:19:00
000012019002000162019-05-27 14:19:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-05-27 14:19:43
000012019002000172019-05-27 14:20:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2019-05-27 14:20:43
000012019002000182019-05-27 14:22:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране 2019-05-27 14:22:50
000012019002000192019-06-25 15:10:29ДРУГОПисмо от Скай Травел ЕООД относно отказ за сключване на договор.Писмо за отказ от сключване на договор2019-06-25 15:10:35
000012019002000202019-06-25 15:14:50ДРУГОРЕШЕНИЕ № РД-10-51 ОТ 25.06.2019 Г. издадено на основание чл.112, ал 3 от ЗОП и чл. 68, ал. 2 от ППЗОП за изменение на РЕШЕНИЕ №РД-10-41 ОТ 27.05.2019 г. относно определяне за изпълнител на участника, класиран на второ място.РЕШЕНИЕ № РД-10-51 ОТ 25.06.2019 Г.2019-06-25 15:14:56
000012019002000212019-07-22 12:43:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОбявление за възложена обществена поръчка2019-07-22 15:21:31
000012019002000222019-07-22 12:45:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възложена обществена поръчка2019-07-22 15:21:41
000012019002000232019-07-22 12:45:29документ2019-07-22 15:21:46
000012019002000252019-07-22 12:50:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2019-07-22 15:21:50
000012019002000262019-07-22 12:50:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация за спазени задължения2019-07-22 15:21:54
000012019002000272019-07-22 12:50:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДеклрация за лични данни2019-07-22 15:22:01