Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Име: Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Актуални проблеми в прилагането на законодателството и контрола в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010 с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
Описание: Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Актуални проблеми в прилагането на законодателството и контрола в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010 с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 5292.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002200012019-04-03 15:07:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-04-03 16:26:16
000012019002200022019-04-03 15:07:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-04-03 16:26:16
000012019002200032019-04-03 15:08:52документация за участие в процедуритеДокументация2019-04-03 16:26:16
000012019002200042019-04-03 15:09:32документация за участие в процедуритеОбразец 1 - ЕЕДОП2019-04-03 16:26:17
000012019002200052019-04-03 15:10:15документация за участие в процедуритеОбразец 2 - Техническо предложение2019-04-03 16:26:17
000012019002200062019-04-03 15:10:48документация за участие в процедуритеОбразец 3 - Ценова оферта2019-04-03 16:26:18
000012019002200072019-04-03 15:11:35документация за участие в процедуритеОбразец 4-Декларация за спазени задължения2019-04-03 16:26:18
000012019002200082019-04-03 15:13:14документация за участие в процедуритеОбразец 5 - Декларация за съгласие2019-04-03 16:26:19
000012019002200092019-04-03 15:16:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2019-04-03 16:26:19
000012019002200102019-05-20 11:02:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 2019-05-20 11:02:39
000012019002200112019-06-04 17:09:46ДРУГОНа 07.06.2019 г. (петък) от 10:00 часа в Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, с адрес: сграден комплекс „Център по хигиена“, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15, ет. 11, зала 14 ще се проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценови предложения на допуснати участници в процедура за възлагане на обществена поръчка.Уведомление за отваряне на ценови предложения (на основание чл. 57, ал. 3, изр. едно от ППЗОП)2019-06-04 17:09:53
000012019002200122019-06-13 15:47:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-06-13 15:47:50
000012019002200132019-06-13 15:48:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-06-13 15:48:34
000012019002200142019-06-13 15:49:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2019-06-13 15:49:22
000012019002200152019-06-13 15:50:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране2019-06-13 15:50:20
000012019002200162019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОбявление за възложена обществена поръчка2019-07-24 16:29:45
000012019002200172019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2019-07-24 16:29:52
000012019002200182019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУтвърдена от Възложителя документация, ведно с Техническа спецификация2019-07-24 16:29:59
000012019002200192019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2019-07-24 16:30:06
000012019002200202019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация за спазени задължения2019-07-24 16:30:12
000012019002200212019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация за лични данни2019-07-24 16:30:20
000012019002200222019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2019-07-24 16:30:26
000012019002200232019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЕтапен график и учебна програма2019-07-24 16:30:33
000012019002200242019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение2019-07-24 16:30:40
000012019002200252019-07-24 16:29:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на екипа2019-07-24 16:30:46