Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: "Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски ези
Описание: Община Твърдица реализира проект: „Община Твърдица - компетентна общинска администрация”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 56166.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001700012014-12-12 15:16:40ДРУГОПублична поканаПублична покана2014-12-12 15:26:16
000012014001700022014-12-12 15:16:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие2014-12-12 15:26:18
000012014001700032014-12-18 08:49:21разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията2014-12-18 08:49:37
000012014001700042014-12-18 15:07:34разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията2014-12-18 15:07:46
000012014001700052014-12-22 16:03:51разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията2014-12-22 16:04:01
000012014001700062015-03-13 08:54:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2015-03-13 08:55:27
000012014001700072015-03-31 09:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор с приложения2015-03-31 09:30:08
000012014001700082015-03-31 09:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор с приложения2015-03-31 09:30:12
000012014001700092015-03-31 09:29:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор с приложения2015-03-31 09:30:15