ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Име: Аварийно-възстановителни дейности за рехабилитация и подобряване на техническото състояние на ХТС ДОЛНОТО ЕЗЕРО
Описание: Изпълнението включва изпълнение на СМР при спазване, а където е необходимо и чрез адаптиране на конструктивните решения заложени в РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХТС „ДОЛНОТО ЕЗЕРО“. Аварийно-възстановителните мероприятия имат за цел да гарантират запазването на стабилитета и целостта на ХТС и приоритетно обхващат следните видове дейности: 1. Възстановяване на експлоатационните и технологични характеристики на затворните органи (два плоски савака и прилежащи устои) на облекчителното съоръжение разположено в дясната част на ХТС, служещи за основно изпускане на вода и регулиране на нивото в ХТС “Долното езеро”. Подмяна на съществуващите аварирали затворни органи с нови. Реконструкция на съществуващите устои попадащи в зоната на затворните органи. 2. Изграждане на нова противофилтрационна бариера по цялата дължина на преградната каменнозидана, насипна стена с цел да се спрат множеството филтрационни потоци, както и развитието нови филтрационни процеси създаващи предпоставки за загуба на устойчивост и компрометиране на ХТС. За постигане на необходимата водоплътност и филтрационна устойчивост на преградното съоръжение следва да се изпълнят предписанията на работния проект предвиждащи изпълнение на инжекционни дейности под високо налягане по технологията джет граутинг (струйно инжектиране) с обща дължина на третирания участък от 85 метра и дълбочина на противофилтрационната завеса до 8 метра. 3. Реконструкция на преливника в средната част на ХТС, чрез надграждане на преливния ръб. 4. Подобряване на техническото състояние и достъпност до затворните органи чрез подмяна на 2 броя метални пасарелки. 5. Подмяна на плосък затвор (един брой савак) при водовземен канал в средната част на стената. 6. Рехабилитация и частично изграждане на нови дънни и стенни облицовки в зоната преди и в началото на отвеждащия канал, разположен в десния скат на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО”.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 515000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000500012018-05-25 10:11:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаАварийно-възстановителни дейности за рехабилитация и подобряване на техническото състояние на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО” , която следва бъде възложена по реда чл. 182, т. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 17 от ЗОП и чл. 65, ал.2 от ППЗОП.2018-05-25 10:14:04
000012018000700022018-07-19 15:19:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор за възлагане на обществена поръчка от 17.06.2018 г.
000012018000700042018-07-19 15:19:38договор с приложения (процедури с ниска стойност)работен проект -приложение към договор за възлагане на обществената поръчка2018-07-19 15:19:56