ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Име: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следния обект: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 810326.81 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000600032018-07-19 13:23:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПредмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следния обект: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“ 2018-07-19 13:31:55
000012018000600052018-07-19 13:23:56обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следния обект: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“ 2018-07-19 13:31:56
000012018000600062018-07-19 13:23:56документация за участие в процедурите,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“ 2018-07-19 13:31:57
000012018000700072018-08-13 16:44:53разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез публично състезание по ЗОП с предмет: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“2018-08-13 16:44:59
000012018000700082018-10-02 14:50:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията за отваряне и разглеждане на постъпилите оферти на участници в публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на поръчка с предмет: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“2018-10-02 14:50:17
000012018000700092018-11-23 11:28:36ДРУГОНа 28.11.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, зала 101, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“, открита с Решение № АП-11-7 от 19.07.2018 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 19.07.2018 г. с уникален номер на поръчка 01653-2018-0002Покана за отваряне на ценови предложения2018-11-23 11:28:42
000012018000700102019-01-11 14:19:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
000012018000700112019-01-11 14:19:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-01-11 14:19:34
000012018000700122019-01-11 14:19:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-01-11 14:19:41
000012018000700132019-01-11 14:19:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 60 от ППЗОП2019-01-11 14:19:47
000012018000700142019-01-11 14:19:27решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 1/11.01.2019 г2019-01-11 14:19:53
000012019000700152020-06-22 14:32:08договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор № 61 от 26.02.2019 г.2020-06-22 14:32:12