Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул."Рожен" в участък между ОТ421-422-ОТ423 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив
Описание: целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг, вкл изпълнение на следните основни дейности: проектиране по изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ с обхват и съдържание съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации; изпънение на СМР в съответствие с предвижданията и изискванията на одобрения инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на ул."Рожен" в посочения участък гр. Първомай
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 93000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011000012020-03-11 12:00:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2020-03-11 12:01:08
000012020011000022020-03-11 12:00:57ДРУГОтехнически спецификациитехнически спецификации2020-03-11 12:01:08
000012020011000032020-03-11 12:00:57ДРУГОизвадка от КРП на гр Първомайприложение към техн спецификации2020-03-11 12:01:08
000012020011000042020-03-11 12:00:57ДРУГОобразциобразци2020-03-11 12:01:08
000012020011000052020-03-11 12:00:57ДРУГОпроект на договорпроект на договор2020-03-11 12:01:09
000012020011000062020-03-11 15:16:24ДРУГОинформацияинформация за публикувана обява до РОП2020-03-11 15:16:34
000012020011000072020-03-27 10:56:23ДРУГОсъобщение за удължаване срок2020-03-27 10:56:38
000012020011000082020-03-27 16:01:55ДРУГОинформация за удължаване срок2020-03-27 16:02:17
000012020011000092020-05-14 14:11:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол комисия2020-05-14 14:11:36
000012020011000112020-05-22 12:02:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдокум към договор2020-05-22 12:02:59
000012020011000122020-06-17 16:58:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхdogovor2020-06-17 16:58:50