Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: СМР по реализиране на обект : Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей” в участък между ОТ 403-404-405 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив
Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителни и монтажни работи по основен ремонт на част от съществуващите тротоарни настилки по ул. „Орфей” в участъка от ОТ 403-404-405 по плана на гр. Първомай. Предвидените СМР ще се изпълнят съгласно изготвения инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ и изискванията, посочени в Техническите спецификации към поръчката. С изпълнението на строителството се предвижда да се възстанови нормалната проводимост и експлоатационна годност за движение на пешеходци, правилно повърхностно отводняване на улицата и прилежащите тротоарни площи в посочения участък. Срокът за изпълнение предмета на поръчката е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове дейности, изисквания към тяхното изпълнение, съдържанието на офертата и др., се съдържат в техническите спецификации и цялостната документация - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Първомай.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011500012020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритетехн спецификация2020-03-24 12:56:44
000012020011500022020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритетехн спецификация-чертежи2020-03-24 12:56:44
000012020011500032020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритетехн спецификация-черт2020-03-24 12:56:44
000012020011500042020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритепроект на договор2020-03-24 12:56:45
000012020011500052020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритеобразци2020-03-24 12:56:45
000012020011500062020-03-24 11:34:24документация за участие в процедуритеКСС-образец 3.12020-03-24 12:56:46
000012020011500072020-03-24 11:58:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2020-03-24 12:56:46
000012020011500082020-03-24 12:55:29ДРУГОинформация за публикувана обява2020-03-24 12:56:46
000012020011500092020-05-14 12:59:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол комисия2020-05-14 12:59:56
000012020011500112020-05-29 16:14:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдокум догов2020-05-29 16:14:56
000012020011500122020-06-17 17:08:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхdogogvor2020-06-17 17:09:25