Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА
Описание: Предметът на поръчката обхваща строителство по всички части на инвестиционния проект за строеж: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020012200012020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритедокументация2020-06-12 11:20:38
000012020012200022020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритетехническа спецификация2020-06-12 11:20:38
000012020012200032020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритеинвестиционен проект2020-06-12 11:20:39
000012020012200042020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритеобразци2020-06-12 11:20:40
000012020012200052020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-06-12 11:20:40
000012020012200062020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритеобразец КСС2020-06-12 11:20:40
000012020012200072020-06-12 10:07:42документация за участие в процедуритепроект договор2020-06-12 11:20:41
000012020012200082020-06-12 11:20:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2020-06-12 11:20:41
000012020012200092020-06-12 11:20:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2020-06-12 11:20:42
000012020012200102020-09-21 15:18:48ДРУГОсъобщениесъобщение за отваряне на ценови предложения2020-09-21 15:19:02
000012020012200112020-09-28 14:27:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокл 12020-09-28 14:28:06
000012020012200122020-09-28 14:27:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22020-09-28 14:28:10
000012020012200132020-09-28 14:27:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32020-09-28 14:28:14
000012020012200142020-09-28 14:27:43решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение избран изпълнител2020-09-28 14:28:18
000012020012200152020-10-27 11:25:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с докум2020-10-27 11:25:36