Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации по проект №BG05M9OP001-2.018-0016-C01 Социално – икономич. интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в общ.Сатовча, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 със следните обособени позиции:ОП №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, ОП №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и ОП №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"
Описание: „Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 84469.40 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007200012019-05-29 13:48:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-05-29 13:50:15
000012019007200022019-05-29 13:48:48решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-05-29 13:50:15
000012019007200032019-05-29 13:48:48документация за участие в процедуритеПокани2019-05-29 13:50:16
000012019007200042019-05-29 13:48:48документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-05-29 13:50:16
000012019007200052019-05-29 13:48:48документация за участие в процедуритеОбразци2019-05-29 13:50:17
000012019007200062019-05-29 13:48:48документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-05-29 13:50:17
000012019007200072019-06-19 11:42:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-06-19 11:42:16
000012019007200082019-06-19 11:42:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2019-06-19 11:42:22
000012019007200092019-07-03 11:24:05решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПОбявление за прекратяване на процедурата2019-07-03 11:24:12