ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018005200332-2018-0001 2„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена27698.5971520000BG4212018-03-22 13:04:042018-04-12 17:00:002018-03-22 13:06:4727698.59
000012018005190740521„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим” финансиран по ДБФП № 16/07/2/0/00505/24.11.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена13849.2979400000BG4212018-03-20 14:20:372018-03-30 17:00:002018-03-20 14:30:2513849.29
0000120180051907168210„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2018 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена60000.0009100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG4212017-12-19 10:37:212017-12-28 17:00:002017-12-19 10:56:5360000.00
000012018005190707329„Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, включително подробни количествени и количествено стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл. „Демокрация“ и прилежащите й пространства“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена29000.0071320000, 71200000BG4212017-11-24 13:15:032017-12-04 17:00:002017-11-24 13:29:0629000.00
000012018005190703888„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл. "Демокрация" и прилежащите й пространства“ по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена6800.0079421200BG4212017-11-15 17:00:542017-11-23 17:00:002017-11-15 17:23:356800.00
000012018005190694127„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ ПУП-ПРЗ, ТИП и КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с функционално предназначение – „Гробищен парк“ и благоустрояването му“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена40800.0071320000, 71200000BG4212017-10-18 15:15:522017-10-26 17:00:002017-10-18 15:29:1740800.00
000012017004600332-2017-00066"Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена636499.0045231300BG4212017-09-14 13:39:202017-10-17 17:00:002017-09-14 13:42:28636499.00
000012017004500332-2017-00055„Доставка на употребявани автомобили - тип „пътнически микробус” и товарен автомобил тип „самосвал” за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип „пътнически микробус” Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена44000.0034100000BG4212017-09-07 15:41:272017-09-28 17:00:002017-09-07 15:48:5144000.00
000012017004300332-2017-00044„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена82000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212017-09-01 13:51:262017-09-25 17:00:002017-09-01 13:55:1082000.00
000012017004100332-2017-00033„Доставка на употребявана сметосъбираща и сметоизвозваща техника за нуждите на община Кричим, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой употребяван специализиран товарен автомобил тип „двураменен контейнеровоз”; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван товарен автомобил тип „самосвал”; Обособена позиция № 3 - Доставка на един брой употребяван комбиниран багер-товарач.” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена92500.0034100000BG4212017-04-13 13:24:412017-05-09 17:00:002017-04-13 13:27:4192500.00
000012017004000332-2017-00022„Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила и доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус" за нуждите на община Кричим, разделена в две самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция № 1 - Доставка на един брой нов или употребяван автомобил тип "лимузина", чрез петгодишен финансов лизинг с опция за придобиване на собствеността върху автомобила; Обособена позиция № 2 - Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пътнически микробус"." ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки Частично възложена и частично прекратена88966.6734100000BG4212017-03-28 16:07:532017-04-26 17:00:002017-03-28 16:13:1488966.67
000012017004000332-2017-00011„Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена389482.3545231300BG4212017-01-23 14:23:482017-02-20 17:00:002017-01-23 17:08:17389482.35
0000120180051906072315„Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена7000.0009100000, 09134000BG4212017-01-18 11:29:262017-01-25 17:00:002017-01-18 13:05:167000.00
0000120180051905992014„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2017 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваЧастично възложена и частично прекратена56600.0009100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG4212016-12-14 11:45:592016-12-21 17:00:002016-12-14 12:12:3456600.00
0000120180051905883113„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2017 г.”, разделени в пет групи както следва: ГРУПА І: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ГРУПА ІІ: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІІІ: ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ГРУПА ІV: ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ; ГРУПА V: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212016-11-21 11:18:272016-11-29 17:00:002016-11-21 11:41:1850000.00
0000120180051905710112 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 г.”, разделени в пет групи както следва: ГРУПА І: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ГРУПА ІІ: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІІІ: ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ГРУПА ІV: ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНСЕРВИ; ГРУПА V: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212016-10-04 10:25:222016-10-11 17:00:002016-10-04 10:54:3850000.00
0000120180051905565211„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на заявления за подпомагане на проекти в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция I „Извършване на реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим и Обособена позиция II - „Извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на сграда за образование (физкултурен салон и плувен басейн) на СУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кричим.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена29000.0079421200BG4212016-08-23 13:19:082016-08-30 17:00:002016-08-23 13:34:4929000.00
0000120180051905564710„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за подготовка на заявление за подпомагане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим“ /приблизителна дължина на пътя - L=1,890 км/“ по под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена16000.0079421200BG4212016-08-23 10:42:442016-08-30 17:00:002016-08-23 11:01:0016000.00
000012018005190554109„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Обществена трапезария – финансирана от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2016 г.”, разделени в пет групи както следва: ГРУПА І: МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ГРУПА ІІ: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІІІ: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/; ГРУПА ІV: ХЛЕБАРСКИ ПРОДУКТИ; ГРУПА V: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ ГРУПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСЕРВИ. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена64470.0015000000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15500000BG4212016-08-16 16:40:472016-08-23 17:00:002016-08-16 17:27:3464470.00
000012018005100332-2016-00048„Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти, с които ще кандидатства община Кричим за финансиране по ПРСР 2014-2020“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция I - „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим. Обособена позиция II - „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на сграда за образование (физкултурен салон и плувен басейн) на СОУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кричим.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена126000.0071500000BG4212016-08-08 15:03:022016-08-29 17:00:002016-08-08 15:35:37126000.00
000012018005190544527Избор на изпълнител в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали и бетон за нуждите на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена27700.0014211000, 39562000, 44114000BG4212016-07-19 13:40:152016-07-26 00:00:002016-07-19 13:59:5527700.00
000012016001500332-2016-00036„Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за път - PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим, с който ще кандидатства община Кричим за финансиране по ПРСР 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена72000.0071500000BG4212016-07-11 15:25:272016-08-01 17:00:002016-07-11 16:09:2272000.00
000012016001400332-2016-00025„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Кричим, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000BG4212016-04-11 16:28:482016-05-09 16:00:002016-04-11 17:01:2493750.00
000012018005190520484„Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 71500000BG4212016-04-04 15:28:212016-04-13 17:00:002016-04-04 15:56:0766000.00
000012016001390520083„Изработване на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на Община Кричим” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отменена 71500000BG4212016-04-01 17:31:272016-04-12 17:00:002016-04-01 17:43:4166000.00