ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на проектни предложения по процедури № BG06RDNP001-7.002 и № BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в две обособени позиции"
Описание: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за изготвяне на проектни предложения по процедури № BG06RDNP001-7.002 и № BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в две обособени позиции"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 8000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005500012018-06-13 15:46:27обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка 2018-06-13 16:14:17
000012018005500022018-06-13 15:48:36документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-06-13 16:14:17
000012018005500032018-06-13 15:49:50документация за участие в процедуритеУказания за участие2018-06-13 16:14:18
000012018005500042018-06-13 15:51:13документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-13 16:14:18
000012018005500052018-06-13 15:55:46документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-13 16:14:19
000012018005500062018-06-21 13:50:01документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-213 от 21.06.2018 г.2018-06-21 13:50:08
000012018005500072018-06-21 14:28:31документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2018-06-21 14:28:37
000012018005500082018-07-04 17:41:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-07-04 17:41:39
000012018005500092018-07-13 14:19:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция І 2018-07-13 14:19:46
000012018005500102018-07-13 14:22:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя - обособена позиция І 2018-07-13 14:22:28
000012018005500112018-07-13 14:29:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на експертите - обособена позиция І2018-07-13 14:29:25
000012018005500142018-07-13 14:34:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя - обособена позиция І 2018-07-13 14:34:23
000012018005500142018-07-13 14:41:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор обособена позиция ІІ2018-07-13 14:41:20
000012018005500152018-07-13 14:47:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя - обособена позиция ІІ2018-07-13 14:47:17
000012018005500162018-07-13 14:48:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСписък на експертите - обособена позиция ІІ2018-07-13 14:49:02
000012018005500172018-07-13 14:50:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя - обособена позиция ІІ2018-07-13 14:50:26
000012018005500182018-07-13 14:52:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранции за изпълнение на договорите2018-07-13 14:53:03
000012018005500192018-07-13 14:54:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелство за съдимост2018-07-13 14:54:24
000012018005500202018-07-13 14:55:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения по ДОПК от НАП2018-07-13 14:55:59
000012018005500212018-07-13 14:57:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение за задължения община 2018-07-13 14:57:40