ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга-Исперихово/ - Козарско – Граница общ (Брацигово – Кричим) Кричим - /Ш-866/ в участък от Граница общ (Брацигово – Кричим) до начало гр. Кричим“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 20434.19 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018005600012018-06-15 13:32:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-06-15 13:33:55
000012018005600022018-06-15 14:26:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-06-15 14:26:07
000012018005600032018-06-15 14:27:40документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2018-06-15 14:27:47
000012018005600042018-06-15 14:28:37документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-15 14:28:43
000012018005600052018-06-15 14:29:42документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-06-15 14:29:48
000012018005600062018-06-15 14:30:29документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-15 14:30:35
000012018005600072018-07-06 13:30:20ДРУГОСъобщение промяна датаСъобщение промяна2018-07-06 13:30:26
000012018005600082018-08-01 17:31:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2018-08-01 17:31:22
000012018005600092018-10-05 16:39:27ДРУГОСъобщение цениСъобщение 2018-10-05 16:39:36
000012018005600102018-10-30 17:55:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2018-10-30 17:55:12
000012018005600112018-10-30 17:56:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2018-10-30 17:56:06
000012018005600122018-10-30 17:57:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2018-10-30 17:57:07
000012018005600132018-10-30 18:00:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2018-10-30 18:00:16
000012018005600142019-02-26 17:00:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга2019-02-26 17:00:11
000012018005600152019-02-26 17:04:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-02-26 17:05:02
000012018005600162019-02-26 17:18:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2019-02-26 17:18:11
000012018005600172019-02-26 17:20:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2019-02-26 17:20:13
000012018005600182019-02-26 17:22:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение2019-02-26 17:22:45
000012018005600192019-02-26 17:25:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАнекс към споразумение за създаване на Обединение 2019-02-26 17:25:53
000012018005600202019-02-26 17:28:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2019-02-26 17:28:15
000012018005600212019-02-26 17:29:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2019-02-26 17:29:35
000012018005600222019-02-26 17:33:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община 2019-02-26 17:33:51
000012018005600232019-02-26 17:34:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-02-26 17:34:51
000012018005600242019-02-26 17:38:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверения ИА Главна инспекция по труда2019-02-26 17:38:42
000012018005600252019-02-26 17:39:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправки актуално състояние2019-02-26 17:39:51