ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: "Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции"
Описание: „Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2019 година” разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009600012018-12-19 11:42:44обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка 2018-12-19 11:54:53
000012018009600022018-12-19 11:44:11документация за участие в процедуритеИнформация за публикувана в профила на купувача обява2018-12-19 11:54:53
000012018009600032018-12-19 11:45:09документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-12-19 11:54:54
000012018009600042018-12-19 11:46:11документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-12-19 11:54:54
000012018009600052018-12-19 11:47:33документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-12-19 11:54:55
000012018009600062018-12-19 11:52:11документация за участие в процедуритеУказания за участие 2018-12-19 11:54:55
000012018009600072019-01-03 11:46:18документация за участие в процедуритеЗаповед № РД-02-09-7 от 03.01.2019 г.2019-01-03 11:46:25
000012018009600082019-01-03 11:50:45документация за участие в процедуритеИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2019-01-03 11:50:52
000012018009600092019-01-10 10:51:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2019-01-10 10:51:59
000012018009600102019-02-07 09:03:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция І2019-02-07 09:03:59
000012018009600112019-02-07 09:05:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2019-02-07 09:05:55
000012018009600122019-02-07 09:08:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция І2019-02-07 09:08:57
000012018009600132019-02-07 09:11:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхгаранция за изпълнение на договора - обособена позиция № 1 2019-02-07 09:11:18
000012018009600142019-02-07 09:13:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък МПС2019-02-07 09:13:32
000012018009600162019-02-07 09:26:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхсписък търговски обекти2019-02-07 09:26:57
000012018009600172019-02-07 09:30:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2019-02-07 09:30:09
000012018009600182019-02-07 09:33:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2019-02-07 09:33:59
000012018009600192019-02-07 10:46:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-02-07 10:46:56
000012018009600202019-02-07 09:37:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-02-07 09:37:59
000012018009600212019-02-07 09:42:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАктуално състояние2019-02-07 09:42:31
000012018009600222019-02-07 09:43:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка несъстоятелност2019-02-07 09:43:56
000012018009600232019-02-07 09:48:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправка ликвидация2019-02-07 09:48:31
000012018009600242019-02-07 10:06:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-02-07 10:06:53
000012018009600252019-02-07 10:08:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-02-07 10:08:07
000012018009600262019-02-07 10:09:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя за обособена позиция ІІ2019-02-07 10:09:34