ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”
Описание: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 27698.59 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009700012018-12-21 09:58:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2018-12-21 09:59:37
000012018009700022018-12-21 10:38:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-12-21 10:38:22
000012018009700032018-12-21 10:39:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публично състезание2018-12-21 10:39:56
000012018009700042018-12-21 10:40:48документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-12-21 10:40:55
000012018009700052018-12-21 10:41:57документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-12-21 10:42:05
000012018009700062018-12-21 10:44:24документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-12-21 10:44:31
000012018009700072018-12-21 10:45:47документация за участие в процедуритеЧаст ПУСО2018-12-21 10:45:55
000012018009700082019-01-29 11:45:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2019-01-29 11:46:04
000012018009700092019-02-18 14:45:08ДРУГОСъобщение цениСъобщение2019-02-18 14:45:15
000012018009700102019-02-26 16:09:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2019-02-26 16:09:16
000012018009700112019-02-26 16:10:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2019-02-26 16:10:36
000012018009700122019-02-26 16:12:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2019-02-26 16:12:09
000012018009700132019-02-26 16:22:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2019-02-26 16:22:39
000012018009700142019-04-04 15:02:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за услуга 2019-04-04 15:02:41
000012018009700152019-04-04 15:06:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-04-04 15:06:58
000012018009700162019-04-04 15:09:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2019-04-04 15:09:10
000012018009700172019-04-04 15:12:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2019-04-04 15:12:14
000012018009700182019-04-04 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхГаранция за изпълнение2019-04-04 15:27:22
000012018009700192019-04-04 15:29:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2019-04-04 15:29:41
000012018009700202019-04-04 15:31:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения по ДОПК от НАП2019-04-04 15:31:52
000012018009700212019-04-04 15:39:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-04-04 15:39:24
000012018009700222019-04-04 15:41:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-04-04 15:41:25
000012018009700232019-04-04 15:43:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверения ИА Главна инспекция по труда2019-04-04 15:43:26
000012018009700242019-04-04 15:46:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправки актуално състояние 2019-04-04 15:46:18
000012018009700252019-04-04 15:47:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСправки ликвидация2019-04-04 15:48:03