ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Възложител: Община Кричим
Име: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи”
Описание: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 95700.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019013100012019-10-01 14:41:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-10-01 14:52:36
000012019013100022019-10-01 15:51:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-10-01 15:51:20
000012019013100032019-10-01 15:53:06документация за участие в процедуритеУказания за участие в процедура по ЗОП2019-10-01 15:53:16
000012019013100042019-10-01 15:55:14документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-10-01 15:55:20
000012019013100052019-10-01 15:59:39документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-10-01 15:59:46
000012019013100062019-10-01 16:00:32документация за участие в процедуритеПроект на договор2019-10-01 16:00:38
000012019013100072019-10-28 10:27:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2019-10-28 10:27:17
000012019013100082019-11-05 14:00:45ДРУГОСъобщение Съобщение 2019-11-05 14:00:51
000012019013100092019-11-13 16:15:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2019-11-13 16:15:08
000012019013100102019-11-13 16:18:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 на комисията2019-11-13 16:18:28
000012019013100112019-11-13 16:19:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2019-11-13 16:19:25
000012019013100122019-11-13 16:22:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за определяне на изпълнител2019-11-13 16:22:21
000012019013100132019-12-18 14:35:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка за доставка2019-12-18 14:35:58
000012019013100142019-12-18 14:37:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация 2019-12-18 14:37:51
000012019013100152019-12-18 14:39:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение на Изпълнителя2019-12-18 14:39:28
000012019013100162019-12-18 14:41:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение на Изпълнителя2019-12-18 14:41:57
000012019013100172019-12-18 14:43:23решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаГаранции за изпълнение 2019-12-18 14:43:29
000012019013100182019-12-18 14:46:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхУдостоверение ИА Главна инспекция по труда2019-12-18 14:46:40
000012019013100192019-12-18 14:48:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформации за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК от НАП2019-12-18 14:48:24
000012019013100212019-12-18 14:50:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхИнформация за задължения община2019-12-18 14:50:33
000012019013100222019-12-18 14:51:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСвидетелства за съдимост2019-12-18 14:51:58
000012019013100232019-12-18 14:54:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗОП2019-12-18 14:54:26
000012019013100242019-12-18 14:55:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларации по ЗМИП2019-12-18 14:55:45
000012019013100252019-12-18 14:56:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхВъпросници по ЗМИП2019-12-18 14:56:51
000012019013100262019-12-18 14:58:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДекларация по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС2019-12-18 14:58:26