Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001202001719099578Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. "Лозарска" от ОК 59 до ОК 59А (част пътна), съгласно инвестиционен проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена63160.0045233252BG3332020-06-12 10:08:012020-06-23 17:00:002020-06-12 10:11:5163160.00
000012020016900303-2020-0005Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община В. Преслав за отплителен сезон 2020/2021, но не по-късно от 31.05.2021 год. Количество: 70 000 л. (седемдесет хиляди литра) +/- 20%. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена104000.0009134000BG3332020-06-08 13:25:17 2020-06-08 13:27:22104000.00
000012020016800303-2020-0004Доставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставки по заявки на възложителя, в които са посочени вида и количеството на заявените строителни материали и продукти в зависимост от конкретно възникналите нужди. съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките след направени заявки от упълномощени от възложителя лица, съобразно мястото на изпълнение по местонахождение на определените обекти на възложителя ще се изпълняват в следните населени места - гр. Велики Преслав, с. Златар, с. Драгоево, с. Мокреш, с. Суха река, с. Миланово, с. Хан Крум, с. Осмар, с. Кочово, с. Троица, с. Имренчево, с. Мостич ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена230000.0044000000BG3332020-05-05 15:43:442020-05-26 17:00:002020-05-05 15:48:21230000.00
000012020016700303-2020-0003Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена460700.8945000000BG3332020-04-30 12:17:482020-05-21 17:00:002020-04-30 12:20:48460700.89
00001202001669098056Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/ обект ОР по ул."Илия Р.Блъсков" - от ОК 186 до ОК 187 (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Технически проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна (от ОК 186 до ОК 187); - Част Водопровод (от ОК 186 до ОК 187). ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена52591.6745332200; 45233252BG3332020-04-13 11:51:402020-04-23 17:00:002020-04-13 11:53:4552591.67
0000120200165Авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на два подобекта: 1) подобект ул. “Цар Калоян“, с. Троица и 2) подобект: ул. “Панайот Волов“, с. Кочово, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена3530.9971300000BG3332020-03-04 14:04:072020-03-16 17:00:002020-03-04 14:06:593530.99
0000120200164Авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на подобект ул. „Стефан Стойчев“ с. Драгоево, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена6312.0071300000BG3332020-02-24 10:10:002020-03-06 17:00:002020-02-24 10:12:016312.00
0000120200163Авторски надзор при изпълнение на СМР Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на : подобект ул. „Никола Петков“ с. Златар и на подобект ул. “Бузлуджа“ с. Миланово, община Велики Преслав по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица“, финансиран с ДБФП № 27/07/2/0/00531 от 16.10.2018 г., сключен с ДФ „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена6517.0071300000BG3332020-02-24 10:03:402020-03-06 17:00:002020-02-24 10:07:016517.00
000012020016200303-2020-0002Доставка на специализирано транспортно средство за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.019-0002-C01 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав - 1 бройОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена62500.0034100000BG3332020-02-20 13:17:492020-03-11 17:00:002020-02-20 13:21:2162500.00
000012020016100303-2020-0001Доставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставки по заявки на възложителя, в които са посочени вида и количеството на заявените материали в зависимост от конкретно възникналите нужди. съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките ще бъдат изпълнявани след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят ще приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена30000.0031527220; 31530000BG3332020-02-03 14:36:562020-02-24 17:00:002020-02-03 14:43:1030000.00
000012019016000303-2019-0018Доставка чрез покупка на стока, която се търгува на стокова борса – автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели, за нуждите на дейностите, прилагащи делегиран бюджет и неделегираните дейности в Община В. Преслав за финансовата 2020 и 2021 година, в срок до 31.12.2021 год. Количество: Автомобилен бензин А95Н – 19 500 л. /деветнадесет хиляди и петстотин литра/ + 20% Дизелово моторно гориво – 34 500 л. /тридесет и четири хиляди и петстотин литра/ + 20% ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена100000.0009132100; 09134200BG3332019-11-25 10:47:04 2019-11-25 10:51:27100000.00
000012019015900303-2019-0017Извършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.019-0002 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав“, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на оборудване“ Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена22049.9930200000BG3332019-10-17 12:08:512019-11-07 17:00:002019-10-17 12:12:0322049.99
000012019015800303-2019-0016Доставка на специализирано транспортно средство за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.019-0002-C01 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав включва - ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) за лица с увреждания, с технически параметри посочени в настоящата Техническа спецификацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена62500.0034100000BG3332019-10-16 11:52:252019-11-06 17:00:002019-10-16 11:58:3162500.00
000012019015700303-2019-0015Извършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на оборудване“ Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена7100.0039000000BG3332019-10-14 13:32:362019-11-04 17:00:002019-10-14 13:36:117100.00
00001201901579093300Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“с.Миланово, общ. В. ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена14623.3345400000BG3332019-10-10 15:27:502019-10-21 17:00:002019-10-10 15:30:3414623.33
000012019015500303-2019-0014Доставка на стока, която се търгува на стокова борса - код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09111400 - "Горива на базата на дърва“ (дървесни пелети за отопление), по проект „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав“ , финансиран с ДБФП - BG05M9OP001-2.019-002-C01 по ОП“РЧР 2014-2020 Количество: 30 т. (тридесет тона) + / - 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена14580.0009111400BG3332019-10-08 11:27:21 2019-10-08 11:29:5314580.00
00001201901549093016Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав“В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши доставка и монтаж на фитнес уреди за открито, тенис маса за открито, парково оборудване с пейки и кошчета за смет, залесяване с широколистни дървета и изграждане на жив плетПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-10-01 16:28:522019-10-11 17:00:002019-10-01 16:32:068300.83
000012019015300303-2019-0013Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община Велики Преслав за отплителен сезон 2019/2020, но не по-късно от 31.05.2020 год. Количество: 70 000 л. (седемдесет хиляди литра) + 20%. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена140000.0009134000BG3332019-09-18 09:49:53 2019-09-18 10:53:33140000.00
00001201901529092147Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с.Миланово, общ. Велики Преслав. Дейностите по предмета на поръчката включват: боядисване с грунд, с латекс двукратно; окачен таван от минералноватни пана на конструкция с размери 600/600/7мм; изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени; поставяне на PVC подови первази и др. съгласно Техн. спецификация ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена14623.3345400000BG3332019-09-03 16:19:152019-09-13 17:00:002019-09-03 16:23:0314623.33
000012019015100303-2019-0012Консултантски услуги по см. на чл. 166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и цялостно асфалтиране на улици в: с. Троица, с. Драгоево, с. Златар, с. Миланово и с. Кочово в Община Велики Преслав“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ в две обособени позиции Обособена позиция № 1 – Упражняване на строителен надзор по време на строителство „Реконструкция на водопроводната мрежа и цялостно асфалтиране на улици в с. Троица, с. Кочово и с. Драгоево“: Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителство „Реконструкция на водопроводната мрежа и цялостно асфалтиране на улици в с. Миланово и с. Златар“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена34512.8371520000BG3332019-08-29 15:57:302019-09-19 17:00:002019-08-29 16:01:0434512.83
00001201901509091680Доставка и монтаж на дървена спортна система на спортна зала „Велики Преслав“ гр. В.Преслав СМР са подробно описани в техн. спецификация и КСПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена112500.0045432130BG3332019-08-22 10:11:592019-09-03 17:00:002019-08-22 10:14:40112500.00
00001201901509091649Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена11133.3345233161BG3332019-08-21 14:06:102019-09-02 17:00:002019-08-21 14:10:4411133.33
000012019014800303-2019-0011Изпълнение на комплекс от дейности, свързани с подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия (зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община В. ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена116666.6790600000BG3332019-08-13 13:36:402019-09-04 17:00:002019-08-13 13:40:52116666.67
00001201901479091040Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена8300.8345000000BG3332019-08-05 13:56:442019-08-15 17:00:002019-08-05 13:59:308300.83
000012019014600303-2019-0010Извършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община В. Преслав“, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по две обособени позиции: ОП № 1 „Доставка и монтаж на оборудване“ и ОП № 2 „Доставка и монтаж на обзавежданеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена7100.0030230000BG3332019-07-12 12:32:002019-08-02 17:00:002019-07-12 12:34:497100.00