Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201801239081671Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ включва доставка на: театрални костюми, театрални реквизити - перуки, шапки, крила, маски, носии и др.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена42259.5118400000(FG24)BG3332018-10-09 10:25:242018-10-17 17:00:002018-10-09 10:33:3742259.51
000012018012100303-2018-0011Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция № 2 – Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена31722.0071521000BG3332018-10-03 15:49:112018-10-24 17:00:002018-10-03 15:52:4631722.00
00001201801209081468Избор на изпълнител/и за строителство на обект: „Ремонти в детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Енергоспестяващи мерки и ремонт на подпорна стена с височина 2 м. над нивото на прилежащия в основата терен в Детска градина „Снежанка-филиал“ в гр. Велики Преслав; Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на Детска градина „Снежанка“, с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена102000.0045200000;45421000BG3332018-10-03 15:28:412018-10-18 17:00:002018-10-03 15:32:42102000.00
000012018011900303-2018-0010„Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от Закон за устройство на теритирията( ЗУТ) за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ по две обособени позиции: ОП № 1 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет „Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав“ ОП № 2 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителство“ на обекти/строежи по проект „Подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.В.Преслав“, финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г., сключен с ДФ„Земеделие“ по ПРСР 2014/2020г“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена32893.0071520000BG3332018-09-26 15:28:312018-10-17 17:00:002018-09-26 15:34:1532893.00
00001201801189080815Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/обект ОР по ул. "Цар Петър" гр.Велики Преслав (смяна на водопроводи и водопроводни отклонения, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Работен проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна; - Част Водопровод . ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена135000.0045332200; 45233252BG3332018-09-14 13:58:152018-10-02 17:00:002018-09-14 14:01:16135000.00
00001201801179080771Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар; включва изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045200000; 45421000BG3332018-09-13 15:55:222018-09-28 17:00:002018-09-13 15:57:5050000.00
000012018011600303-2018-0009Изпълнение на строителни и монтажни работи за подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. Велики Преслав", финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. по ПРСР 2014/2020, по две обособени позиции: 1. ОП № 1: „Подмяна на водопроводи по ул. „Любен Каравелов“ (два участъка с дължина 2115 м.), ул. „Лозарска“ (дължина 733 м.) и ул. „Чергобиля Мостич“(дължина 329 м.) 2. ОП № 2: „Подмяна на водопроводи по ул. „Отец Паисий“ (дължина 395 м.) и ул. „Йоан Екзарх“ (два участъка с дължина 605 м.)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1028662.0045332200BG3332018-08-29 13:51:312018-09-27 17:00:002018-08-29 14:01:491028662.00
00001201801159080176Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена2250.0071521000BG3332018-08-28 15:58:232018-09-04 17:00:002018-08-28 16:01:332250.00
00001201801149079892Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена135000.0045233252; 45332200BG3332018-08-21 11:55:072018-09-05 17:00:002018-08-21 11:59:13135000.00
000012018011300303-2018-0008Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община Велики Преслав за отплителен сезон 2018/2019, но не по-късно от 31.05. 2019 год. Количество: 60 000 л. (шестдесет хиляди литра) + 20%. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставки отворена120000.0009134000BG3332018-08-21 09:45:49 2018-08-21 09:47:28120000.00
000012018011200303-2018-0007Изпълнение на дейности, свързани със зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Подготвителни дейности за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав; Обособена позиция №2: Дейности по осигуряване на проходимост при зимни условия (зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена102500.0090600000BG3332018-08-17 14:37:072018-09-07 17:00:002018-08-17 14:42:07102500.00
000012018011100303-2018-0006СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1670987.0045233140BG3332018-07-31 11:24:312018-08-29 17:00:002018-07-31 11:51:481670987.00
0000120180107Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена в ПИ 58222.495.1007 по КК на гр. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена33333.0045000000BG3332018-07-04 14:58:082018-07-19 17:00:002018-07-04 15:02:1833333.00
00001201801039077812Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена36650.0030000000BG3332018-06-28 08:49:292018-07-06 17:00:002018-06-28 08:55:0136650.00
0000120180101Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на обект „Основен ремонт на ул. „Хан Омуртаг от ОК74г до ОК103 с. Троица /водопровод и водопроводни отклонения/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена800.0071521000BG3332018-06-13 15:42:362018-06-20 17:00:002018-06-13 15:45:53800.00
0000120180100Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ и Обособена позиция №2 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на две нови детски площадки в кв. 55 и кв. 87, в гр. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена11500.0071240000BG3332018-05-04 14:03:592018-05-14 17:00:002018-05-04 14:07:0411500.00
0000120180099Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена166666.6745000000BG3332018-04-24 14:48:292018-05-11 17:00:002018-04-24 14:51:44166666.67
000012018009800303-2018-0005Изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с основен ремонт по ул. "Борис Спиров" в гр. Велики Преслав чрез повторение на строителство, възложено с Договор за обществена поръчка № 336/2017 год. от същия изпълнител“ при обем на строителството: - изпълнение на строителство по доизграждане на участък от ОК-455 до ОК-262 по ул. Б. Спиров, гр. В. Преслав, съгласно одобрения за изпълнение с Разрешение за строеж № 38 от 21.11.2017 год. инвестиционен проект Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. «Борис Спиров» в гр. Велики Преслав»ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство отворена365638.0045000000BG3332018-04-19 12:14:402018-04-30 09:00:002018-04-19 12:24:11365638.00
0000120180098Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. „Иван Вазов“ от ОК-256 до ОК-278, с. Драгоево, Община Велики Преслав“; Обособена позиция №2 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. „Цар Петър“ от ОК-25 до ОК-47 (включително площад с ул. „Братя Миладинови“), гр. Велики Преслав, община Велики Преслав“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена4166.6771240000BG3332018-04-17 11:54:552018-04-24 17:00:002018-04-17 11:59:364166.67
0000120180096Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по три обособени позиции: Обособена позиция №1 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Снежанка“-гр.Велики Преслав“; Обособена позиция №2 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Снежанка-филиал“-гр.Велики Преслав“; Обособена позиция №3 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Червена шапчица“- с. Златар“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена4600.0071240000BG3332018-04-04 13:56:022018-04-11 17:00:002018-04-04 13:59:404600.00
0000120180095Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: - SHU 1006 /гр. В. Преслав - Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав - Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях- изпълнение на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена41780.9771521000BG3332018-03-15 15:54:002018-03-23 17:00:002018-03-15 15:57:3541780.97
000012018009400303-2018-0004Изпълнение на инженеринг – проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, (съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект) за създаване на център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена496012.9245200000; 71240000BG3332018-03-02 16:04:072018-04-02 17:00:002018-03-02 16:22:58496012.92
000012018009300303-2018-0003СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища по две обособени позиции: Обособена позиция 1:SHU 1006 /гр.В. Преслав-Промишлена зона – кв.Кирково – SHU 1004/ и Обособена позиция 2: SHU 1008 /І-74 – гр.В.Преслав-Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тяхОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена2193500.0045233000BG3332018-02-26 11:22:022018-03-27 17:00:002018-02-26 13:11:592193500.00
000012018009200303-2018-0002Предмет на настоящата процедура е „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на кординатор на балансираща група на община Велики Преслав“.Отнася се за всички общински обекти на територита на общината.Включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя.Осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена172000.0009310000BG3332018-02-15 10:28:292018-03-09 17:00:002018-02-15 10:32:21172000.00
000012018009100303-2018-0001Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции: Обособена позиция І с предмет „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от животински произход от: група "Мляко и млечни продукти", група "Месо и месни продукти, включително: консервирани", „Риба, рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”. Обособена позиция ІІ с предмет Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена240000.0015000000BG3332018-02-05 13:33:082018-02-28 17:00:002018-02-05 13:36:57240000.00