Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2016-0001
№ на ел.преписка:
Описание: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” В обхвата на услугата се включват .Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;Дейност № 2: Управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005200022016-04-14 11:36:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-04-14 11:40:59
000012016005200032016-04-14 11:40:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/14.04.2016 г. и Обявление2016-04-14 11:41:00
000012016005200042016-06-23 16:13:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 207/ 17.05.2016 год.2016-06-23 16:13:23
000012016005200052016-07-26 16:08:16ДРУГОСъобщение, изготвено съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП( отменен)Съобщение, изготвено съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП( отменен)2016-07-26 16:08:27
000012016005200062016-08-08 16:49:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от проведени заседания на комисия по заповед № 207/17.05.2016 г. ( ЗОП отм.)2016-08-08 16:49:30
000012016005200072016-08-08 16:51:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № 001/2016/02 от 05.08.2016 год. за класиране и изпълнител ( ЗОП отм.)2016-08-08 16:51:39
000012016005200082016-10-03 17:01:33рамкови споразумения заедно със задължителните приложения към тяхРамково споразумение рег. № 289/17.09.2016 год. и приложения2016-10-03 17:01:39