Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител/и на обществена поръчка за услуга „проектиране“ по две обособени позиции:
Описание: Избор на изпълнител/и на обществена поръчка за услуга „проектиране“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 с предмет „Проектиране на изместване трасе на кабел от ТП-„Център“ до ТП „Културен дом“-гр.Велики Преслав 2. Обособена позиция № 2 с предмет „Изработване на инвестиционен проект за обект:“Реконструкция и модернизация на Спортно ядро в ИАР „Велики Преслав”, община Велики Преслав, област Шумен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006400012016-11-11 10:35:00обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявя № 5503/11.11.2016 приложени: задания за проектиране и технически спецификации; проект договор; образци документи2016-11-11 10:35:36
000012016006400022016-11-21 17:06:51ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2016-11-21 17:06:57
000012016006400032016-11-22 14:01:25разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по постъпило питане вх. № 5654/ 22.11.2016 г.; приложения: Схема с обхват на задачата и Извадка от кадастрална снимка на ИАР „Велики Преслав“ и Спортното ядро 2016-11-22 14:01:32
000012016006400042016-12-12 15:09:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 523/28.11.2016 г.2016-12-12 15:10:03