Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Велики Преслав
Описание: Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Велики Преслав, обл.Шумен, отнасяща се за всички общински обекти на територита на общината, включително и обектите на второстепените разпоредители, не прилагащи система на „делегиран бюджет“; включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006400012016-11-24 10:05:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 003/24.11.2016 г. за откриване на процедура2016-11-24 10:10:13
000012016006400022016-11-24 10:07:06обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление, одобрено с Решение № 003/24.11.2016 г.2016-11-24 10:10:13
000012016006400032016-11-24 10:09:39документация за участие в процедуритеДокументация, техн.спецификации, проект на договор, образци и приложения2016-11-24 10:10:13
000012016006400042016-12-05 13:40:59разяснения по процедуратаРазяснения по постъпило искане с вх. № 5798/02.12.2016 г.2016-12-05 13:41:06
000012016006400052016-12-27 10:22:44ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2016-12-27 10:22:51
000012016006400062017-01-17 09:58:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 003/2016/02 от 16.01.2017 г. за определяне на изпълнител2017-01-17 09:58:46
000012016006400072017-01-17 10:02:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПриложение към Решение № 003/2016/02 за изпълнител - протоколи от заседание на комисия2017-01-17 10:03:04
000012016006400082017-02-14 16:04:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка № 88/ 09.02.2017 год. и приложения: техническо предложение и ценово предложение2017-02-14 16:05:21
000012016006400092018-07-23 15:33:18ДРУГООбявление изпълнен договор № 88/2017Обявление изпълнен договор № 88/20172018-07-23 15:33:24