Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изпълнение на комплекс от дейности, свързани с подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община В. Преслав
Описание: Комплекс от дейности, свързани с подготовка и осигуряване на проходимостта общинските пътища при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение в обхвата на Глава ІV от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 94166.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008100012017-07-13 16:43:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 004/ 13.07.2017 год. и одобрено Обявление2017-07-13 16:48:58
000012017008100022017-07-13 16:45:39документация за участие в процедуритеОписание, Технически спецификации, Указания за подготовка, проект на договор, образци2017-07-13 16:48:59
000012017008100032017-08-14 10:38:39ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-08-14 10:38:44
000012017008100042017-08-23 13:13:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 004/2017/02 от 23.08.2017 год. за класиране и определяне на изпълнител2017-08-23 13:13:13
000012017008100052017-08-23 13:15:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 476/ 07.08.2017 год.2017-08-23 13:15:18
000012017008100062017-10-02 15:45:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 282/2017 год. и приложени:Техническо и Ценово предложения2017-10-02 15:46:01
000012017008100072017-10-02 15:47:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаПубликувано в РОП Обявление за възложена поръчка2017-10-02 15:47:32
000012017008100082018-06-06 14:56:30ДРУГООбявление изпълнен договор 282/2017Обявление изпълнен договор ( по образец)2018-06-06 14:56:36