Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2017-0005
№ на ел.преписка:
Описание: Проектиране на обекти на територията на Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране за основен ремонт и реконструкция на улици на територията на Община Велики Преслав по 12 подобекта Обособена позиция №2: „Проектиране на пътища от общинска пътна мрежа по два подобекта
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017008200012017-07-18 13:41:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 005/18.07.2017 г. и одобрено Обявление2017-07-18 13:42:58
000012017008200022017-07-18 13:42:38документация за участие в процедуритеДокументация - ТС, проект договор, образци и др.2017-07-18 13:42:59
000012017008200032017-08-23 11:04:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведено заседание на 14.08.2017 год.2017-08-23 11:04:13
000012017008200042017-09-21 09:19:25ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-09-21 09:19:32
000012017008200052017-10-11 14:39:43решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 005/2017/02 за класиране и определяне на изпълнител2017-10-11 14:39:50
000012017008200062017-10-11 14:40:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 490/14.08.2017 г.2017-10-11 14:41:00