Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на кординатор на балансираща група на община Велики Преслав
Описание: Предмет на настоящата процедура е „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на кординатор на балансираща група на община Велики Преслав“.Отнася се за всички общински обекти на територита на общината.Включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя.Осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 172000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009200012018-02-15 10:30:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение№ 002/15.02.2018 г. и одобрено "Обявление"2018-02-15 10:32:22
000012018009200022018-02-15 10:31:59документация за участие в процедуритеДокументация, изготвена съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП2018-02-15 10:32:22
000012018009200032018-02-22 16:51:47решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение № 002А/22.02.2018 год. за одобряване на обявление за изменение и обявление за изменение2018-02-22 16:51:52
000012018009200042018-02-22 16:54:50решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеДокументи - приложения към Решение № 002А/ 22.02.2018 год. за промяна и обявление по чл. 25 от ЗОП2018-02-22 16:54:58
000012018009200052018-04-17 16:06:41ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП2018-04-17 16:06:46
000012018009200062018-04-23 14:08:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 109/19.03.2018 год. 2018-04-23 14:08:12
000012018009200072018-04-23 14:09:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 002/2018/02 от 23.04.2018 год. за определяне на "изпълнител"2018-04-23 14:09:48
000012018009200082018-06-07 14:23:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ОП № 203/01.06.2018 год. и приложения2018-06-07 14:23:08
000012018009200092018-06-07 14:24:04ДРУГООбявление за възложена поръчка ( по образец)Обявление за възложена поръчка ( по образец)2018-06-07 14:24:10