Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0003
№ на ел.преписка:
Описание: СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища по две обособени позиции: Обособена позиция 1:SHU 1006 /гр.В. Преслав-Промишлена зона – кв.Кирково – SHU 1004/ и Обособена позиция 2: SHU 1008 /І-74 – гр.В.Преслав-Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009300012018-02-26 11:23:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 003/26.02.2018 год. за откриване на процедурата и одобрено Обявление2018-02-26 13:12:01
000012018009300022018-02-26 11:24:48документация за участие в процедуритеОдобрена документация за участие ( чл. 31, ал. 1 от ЗОП)2018-02-26 13:12:02
000012018009300032018-03-19 15:59:26разяснения по условията на процедуратаРазяснение изх. № 1288/ 19.03.2018 год. по постъпили питания от заинтересовани участници2018-03-19 15:59:32
000012018009300042018-03-21 16:00:30разясненията по документациите за участиеРазяснения изх. № 1331/ 21.03.2018 год. по писмено питане2018-03-21 16:00:36
000012018009300052018-04-30 16:04:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания: 28.03.2018 год. и от 25.04.2018 г.2018-04-30 16:04:21
000012018009300062018-07-03 09:27:02ДРУГОСъобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОПСъобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП2018-07-03 09:27:09