Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0004
№ на ел.преписка:
Описание: Изпълнение на инженеринг – проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, (съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект) за създаване на център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009400012018-03-02 16:06:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 004/ 02.03.2018 год. и одобрено "Обявление"2018-03-02 16:22:58
000012018009400022018-03-02 16:08:15документация за участие в процедуритеОдобрена документация за участие, изготвена съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП2018-03-02 16:22:59
000012018009400032018-03-06 09:46:15разясненията по документациите за участиеПроект на договор за ОП ( пропуснат файл)2018-03-06 09:46:21