Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, (съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект) за създаване на център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020
Описание: Изпълнение на инженеринг – проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, (съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект) за създаване на център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 496012.92 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009400012018-03-02 16:06:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 004/ 02.03.2018 год. и одобрено "Обявление"2018-03-02 16:22:58
000012018009400022018-03-02 16:08:15документация за участие в процедуритеОдобрена документация за участие, изготвена съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП2018-03-02 16:22:59
000012018009400032018-03-06 09:46:15разясненията по документациите за участиеПроект на договор за ОП ( пропуснат файл)2018-03-06 09:46:21
000012018009400042018-05-10 13:57:16решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 004А/10.05.2018 год. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ( чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗОП)2018-05-10 13:57:24
000012018009400052018-05-30 16:40:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирано заседание от 17.05.2018 г. на комисия, заповед № 206/17.05.2018 год.2018-05-30 16:40:07
000012018009400062018-06-26 14:16:32ДРУГОСъобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОПСъобщение съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП2018-06-26 14:16:40
000012018009400072018-07-20 11:27:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 206/17.05.2018 год.2018-07-20 11:27:48
000012018009400082018-07-20 11:29:52решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 004/2018/02 от 18.07.2018 год. за обявяване на резултати и избор на изпълнител2018-07-20 11:29:58
000012018009400092018-09-07 13:19:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка № 282/05.09.2018 г. и приложени: ТП и ЦП2018-09-07 13:20:06
000012018009400102018-09-07 13:21:08ДРУГООбявление за възложена поръчка ( по Образец на АОП)Обявление за възложена поръчка ( по Образец на АОП)2018-09-07 13:21:16