Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0005
№ на ел.преписка:
Описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с основен ремонт по ул. "Борис Спиров" в гр. Велики Преслав чрез повторение на строителство, възложено с Договор за обществена поръчка № 336/2017 год. от същия изпълнител“ при обем на строителството: - изпълнение на строителство по доизграждане на участък от ОК-455 до ОК-262 по ул. Б. Спиров, гр. В. Преслав, съгласно одобрения за изпълнение с Разрешение за строеж № 38 от 21.11.2017 год. инвестиционен проект Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. «Борис Спиров» в гр. Велики Преслав»
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009800012018-04-19 12:20:33решение за откриване на процедура с ниска стойностРешение № 005/ 19.04.2018 год. за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП ( пряко договаряне" във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП)2018-04-19 12:24:11
000012018009800022018-04-19 12:23:16покани до определени лицаПокана за участие в процедура „пряко договаряне“ ( чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП), одобрена с Решение № 005/19.04.2018 год.2018-04-19 12:24:12
000012018009800032018-05-08 16:55:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад за постигнати договорености с поканения изпълнител2018-05-08 16:55:12
000012018009800042018-05-08 16:57:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 6 за определяне на изпълнител2018-05-08 16:57:34
000012018009800052018-06-01 15:40:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 197/21.05.2018 год. и приложения2018-06-01 15:40:15
000012018009800062018-06-01 15:41:28ДРУГООбявление за възложена поръчка ( по Образец Обявление за възложена поръчка ( по Образец )2018-06-01 15:41:34