Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“
Описание: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 36650.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018010300012018-06-28 08:53:21обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-0066/28.06.2018 г. и приложения: Техн. спецификация, проект ДОП, образци2018-06-28 08:55:02
000012018010300022018-07-16 16:07:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от комисия, назначена със Заповед № 322/ 09.07.2018 год.2018-07-16 16:07:32
000012018010300032018-08-09 10:33:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор№268/08.08.2018 г. и приложени: Техническо и Ценово предложения2018-08-09 10:33:17