Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. В. Преслав", финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. по ПРСР 2014/2020, по две обособени позиции
Описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи за подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. Велики Преслав", финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. по ПРСР 2014/2020, по две обособени позиции: 1. ОП № 1: „Подмяна на водопроводи по ул. „Любен Каравелов“ (два участъка с дължина 2115 м.), ул. „Лозарска“ (дължина 733 м.) и ул. „Чергобиля Мостич“(дължина 329 м.) 2. ОП № 2: „Подмяна на водопроводи по ул. „Отец Паисий“ (дължина 395 м.) и ул. „Йоан Екзарх“ (два участъка с дължина 605 м.)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1028662.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011600012018-08-29 13:57:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 009/29.08.2018 и одобрено Обявление2018-08-29 14:01:50
000012018011600022018-08-29 13:58:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП ( одобрена с Решение № 009/29.08.2018 г.)2018-08-29 14:01:51
000012018011600032018-08-29 13:59:53ДРУГОИнвестиционен проект ( ОП 1)Инвестиционен проект ( ОП 1)2018-08-29 14:01:51
000012018011600042018-08-29 14:00:55ДРУГОИнвестиционен проект (ОП 2)Инвестиционен проект (ОП 2)2018-08-29 14:01:52
000012018011600052018-09-20 11:04:42разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпили писмени питания, с вх.№ 26-00-353/18.09.2018 г. и вх. № 26-00-356/ 19.09.2018 год2018-09-20 11:04:48
000012018011600062018-09-21 16:54:20разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпили писмени питания, с вх.№ 26-00-362/20.09.2018 г. и вх. № 26-00-363/ 20.09.2018 год2018-09-21 16:54:26
000012018011600072018-10-15 15:42:32ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП Съобщение по чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП 2018-10-15 15:42:38
000012018011600082018-11-01 15:29:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 403/ 28.09.2018 год.2018-11-01 15:29:56
000012018011600092018-11-01 15:31:41решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 009/2018/02 от 29.10.2018 год. за определяне на изпълнител2018-11-01 15:31:48
000012018011600102018-12-05 11:55:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 378/04.12.2018 ( за ОП № 1) и приложения: техн. и ценово предложения2018-12-05 11:55:21
000012018011600112018-12-05 11:56:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 379/04.12.2018 ( ОП № 2) и приложения: техн. и ценово предложения2018-12-05 11:57:03
000012018011600122018-12-05 11:59:59ДРУГООбявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)Обявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)2018-12-05 12:00:08