Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0010
№ на ел.преписка:
Описание: „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от Закон за устройство на теритирията( ЗУТ) за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ по две обособени позиции: ОП № 1 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителството“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет „Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав“ ОП № 2 с предмет „Избор на „консултант“ по см. на чл. 166 от ЗУТ за изпълнение на „строителен надзор по време на строителство“ на обекти/строежи по проект „Подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.В.Преслав“, финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г., сключен с ДФ„Земеделие“ по ПРСР 2014/2020г“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011900012018-09-26 15:31:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 010/26.009.2018 г. и одобрено Обявление за обществена поръчка2018-09-26 15:34:15
000012018011900022018-09-26 15:33:03документация за участие в процедуритеДокументация в обхвата на .чл. 31, ал.1 от ЗОП2018-09-26 15:34:16