Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“ по три обособени позиции
Описание: Извършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на стандартно оборудване“ и Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на обзавеждане“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 86789.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019012800012019-01-18 14:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/ 18.01.2019 г. и одобрено Обявление2019-01-18 14:37:51
000012019012800022019-01-18 14:37:27документация за участие в процедуритеДокументация съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП, одобрена с Решение № 001/18.01.2019 год.2019-01-18 14:37:52
000012019012800032019-01-18 14:58:36разясненията по документациите за участиеДопълнителен образец - ЕЕДОП в редактируем формат2019-01-18 14:58:42
000012019012800042019-01-28 15:13:13разяснения по условията на процедуратаРазяснение по постъпило писмено питане № 26-00-40/ 25.01.2019 г.2019-01-28 15:13:19
000012019012800052019-01-31 15:22:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001А/31.01.2019 год., Обявление и Техническа спецификация2019-01-31 15:23:53
000012019012800072019-02-04 13:43:48разяснения по процедуратаРазяснение по постъпило писмено питане 2019-02-04 13:43:55
000012019012800082019-02-22 11:57:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирано заседание на комисия, проведено на 15.02.2019 г.2019-02-22 11:57:20
000012019012800102019-04-03 11:44:10ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2019-04-03 11:44:17
000012019012800112019-04-24 15:01:07решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 001/2019/02 от24.04.2019 год. за класиране и избор на изпълнител2019-04-24 15:01:19
000012019012800122019-04-24 15:02:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисията2019-04-24 15:02:27